Przedzierasz się przez ostre [...] – Sillien

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Sillien — zgromadziliśmy 0 opinii.

Przedzierasz się przez os­tre kol­ce, by dot­rzeć do sen­su życia, po­wab­nych płatków. Sie­dzisz tam. Ro­bisz z jed­ne­go z płatków, różowe oku­lary, przez które spoglądasz na świat. A po­tem po­jawia się wiatr. Tak zim­ny i sil­ny, że Twe dłonie nie wyt­rzy­mują od upar­te­go trzy­mania się płatków. Puściłeś i le­cisz. Upa­dasz. Zim­na i mok­ro-czar­na ziemia, to wszys­tko co Cię te­raz otacza. Pat­rzysz w górę, na swój cel. Różowe płat­ki wy­dają się tak od­ległe. A w do­dat­ku te ra­niące do krwi kol­ce.
Wal­cz! Wal­cz ro­baczku! Idź! Idź! Nie pod­da­waj się!
Wsta­jesz. Ot­rze­pujesz z ziemi ko­lana i ruszasz. By zdo­być, te up­ragnione 5 mi­nut szczęścia. Choć wiesz, że spad­niesz. Że znów po­jawi się wiatr.
Idziesz. Bo ta­kie już jest nasze życie.
Idziesz.
Zdobywasz.
Puszczasz.
Upadasz.
Znów idziesz.
Choć bo­li.

myśl
zebrała 12 fiszek • 2 stycznia 2010, 13:51
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sillien

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 00:02M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 23:43M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 23:08Cris sko­men­to­wał tek­st Zawsze będę przy to­bie

wczoraj, 23:05Cris sko­men­to­wał tek­st Zanim odejdę stąd , [...]

wczoraj, 23:00Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 22:59Cris sko­men­to­wał tek­st Czy na ''cy­taty'' do­tarł [...]

wczoraj, 22:57Cris sko­men­to­wał tek­st By poczuć myśli, [...]

wczoraj, 22:56Cris sko­men­to­wał tek­st jesienne niebo już od­le­ciały pta­ki po­wiało [...]

wczoraj, 22:54Cris sko­men­to­wał tek­st Można po­wie­dzieć, że to [...]

wczoraj, 22:52Cris sko­men­to­wał tek­st Most Życia pot­rze­buje ko­lej­nej [...]