Posiadać można tylko małą [...] – cyt.adela

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest cyt.adela — zgromadziliśmy 3 opinie.

Po­siadać można tyl­ko małą wiedzę, duża bie­rze nas w swo­je posiadanie.

Ame­lia

myśl
zebrała 5 fiszek • 14 czerwca 2018, 09:58

po­siąść można wiedzę, mądrość ot­rzy­mać, w Praw­dzie można je­dynie Być,
coś co bie­rze w po­siada­nie nie ko­jarzy się dobrze 

Jest to dość względne... Ale co dla ko­go znaczy dużo, czy mało? Dla do­rosłej oso­by daw­ka może być za mała ale dziec­ko po tej sa­mej daw­ce wylądu­je w szpi­talu... Ja­kaś wie­dza każde­mu z nas jest pot­rzeb­na, czy jej nad­miar może szkodzić? Może ale nieko­nie­cznie zaszkodzi bez wątpienia niesie ze sobą kon­sekwen­cje, a także świado­mość cze­goś cze­go do końca byśmy nie chcieli być świado­mi za życia... 

Od wszys­tkiego można się uza­leżnić, od wie­dzy i od światła także.
Jej wiel­kość jest względna i złud­na, bo im więcej wiemy, tym więcej po­jawia się pytań.
Ale nie pot­rze­ba nam całej wie­dzy te­go wszechświata, nie da­my ra­dy przet­worzyć ta­kiej ilości danych.
Poz­dra­wiam. :)) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 13:51Serva me sko­men­to­wał tek­st drzazgą w oku jes­teś naj­gorętszym [...]

dzisiaj, 13:44Yoanna1992 do­dał no­wy tek­st Ulecz

dzisiaj, 12:23szpiek sko­men­to­wał tek­st idealny mężczyz­na jest ko­bietą

dzisiaj, 11:58kati75 sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 11:52kati75 sko­men­to­wał tek­st W moim mieście

dzisiaj, 11:47kati75 sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś blis­ki niesłusznie [...]

dzisiaj, 11:31kati75 sko­men­to­wał tek­st Do Pa­na J 

dzisiaj, 11:31silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jaka szko­da, że nie [...]

dzisiaj, 11:26kati75 sko­men­to­wał tek­st modlę się o wiatr gdy [...]

dzisiaj, 11:25kati75 sko­men­to­wał tek­st Większość ludzi to mu­zykan­ci, [...]