...Pokochałam nie tylko ciebie. [...] – Sidka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Sidka — zgromadziliśmy 13 opinii.

...Po­kochałam nie tyl­ko ciebie. po­kochałam wszys­tko to, co ty kochałeś. Twój ulu­biony film stał się moim ulu­bionym fil­mem, a two­ja ulu­biona książka stała się moją ulu­biona książką. Ra­zem z ty­mi wszys­tki­mi drob­ny­mi rzecza­mi stałeś się częścią mnie. A te­raz, kiedy cię niena­widzę, niena­widzę swo­jego ulu­bione­go fil­mu i swo­jej ulu­bionej książki. Niena­widzę te­go wszys­tkiego co przy­pomi­na mi o to­bie! Wszys­tkiego z czym tak moc­no się związałam. Te­raz, gdy chce zniszczyć wspom­nienia o to­bie, muszę niszczyć sa­ma siebie. Naj­bar­dziej jed­nak bo­li mnie to, że wszys­tko, co kochałam pochodzi od ciebie, co oz­nacza, ze bez ciebie jes­tem ni­kim...

myśl
zebrała 17 fiszek • 24 grudnia 2009, 12:59

Nie mi de­cydo­wac, mi oceniać! 

Więc po­wiem to inaczej. Mam gdzies to co piszesz. To mo­ja myśl. Mam pra­wo pi­sac i czuć co chcę! Nie To­bie o tym decydowac. 

A właśnie, że nie.

Zro­zumiałam Cię, tyl­ko Ty nie pojęłaś te­go, że zro­zumiałam, zresztą to nie ta­kie trudne.

No wiem wiem.. dos­trzegłam te "wrzaski".

Nie owa­le się, dla zwykłej głupo­ty, be ce­lu, za­sady i przekory. 

Bo­lik co do per pa­ni, zro­biłam to spec­jalnie. To Ty nie zro­zumiałaś. Po­za tym. Nie sta­rasz się mnie zro­zumieć. Za wszelką cenę chcesz żebym to ja zro­zumiała Ciebie. Ma­my in­ne zda­nia i co? Daj spokój, mo­ja myśl, mogę czuc co chcę , mówić co chcę i pi­sać co chcę. Nie masz na mnie naj­mniej­sze­go wpływu, więc daj so­bie spokój. 

Otóż da się to zro­zumieć, tak to jest pros­te i og­ra­niczo­ne jak to napisałam.

Widzę, że nie zro­zumiałaś na­wet głupiego "per pa­ni". Chodziło mi o zwra­canie się do mnie w rodza­ju żeńskim i tyl­ko tyle.

Dys­kusji cza­sem nies­te­ty szko­da,kiedy jed­na stro­na nie usiłuje zro­zumieć dru­giej tyl­ko za­myd­lić czystą po­wie­rzchnię własną argumentacją.
Pozdrawiam 

o, przep­raszam, czys­ty przy­padek, PROSZĘ PA­NI. Nig­dy nie mów nig­dy. To nie jest og­ra­nicze­nie! No ale cóż.. nie mam za­miaru sie o kłócić o to z kimś, kto te­go nies­te­ty nie ro­zumie. A sko­ro sie tak PA­NI nie czuła i nie za­mie­rza, nie mo­ze PA­NI te­go zro­zumieć. Tak sa­mo jak­by ktos kto ni­kogo nie stra­cił chcial zro­zumieć ból załob­ni­ka. Szko­da dyskusji. 

Po pier­wsze, byłoby miło gdy­byś zwra­cała się do mnie per pa­ni. dziękuję.

Po dru­gie, nie będę się na szczęscie tak czuła, chy­ba nig­dy, po­nieważ nie na­leżę do te­go ty­pu ludzi (dziękuję), którzy trak­to­wali by miłość w tak pros­ty i og­ra­niczo­ny sposób.

Pozdrawiam 

Zro­zum­cie, nie chodzi o uza­leżnienie się od ko­goś! BO­LIK naj­wy­raźniej nie ro­zumiesz o co chodzi. Nie ob­chodzi mnie co bedzie za ileś tam lat jak już wyj­de za mąż bla bla bla! [...] — czytaj całość

...nie zgadzam się dlaczego...
mogę zro­zumieć co czu­jesz i dlacze­go tak piszesz alee jeśli go niena­widzisz to pew­nie zro­bił coś prze­ciw­ko To­bie.. a to oz­nacza że na Ciebie nie zasługuję a bez niego nie jes­teś ni­kim ale jes­teś SOBĄ to naj­wazniej­sze !!!! Pa­miętaj :) :) :) :) :) :) :) 
Poz­dra­wiam ser­decznie i życzę miłych świąt :) 

Wiecie co mnie zastanawia?

Kim wy jes­teście? Sobą? Czy nie.
Chęć, aby spo­dobać się ko­muś nap­rawdę ro­bi z masz podróbki?

Nie ma­cie włas­ne­go zda­nia, sko­ro tak pod­nieca­cie się,że coś stało się również waszym ulubionym [...] — czytaj całość

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 07:11Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Białe żag­le

dzisiaj, 07:10Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st * le­vel de­sig­ner

dzisiaj, 07:09Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Niezapomniany

dzisiaj, 06:44.Rodia wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

dzisiaj, 06:11fyrfle do­dał no­wy tek­st 20.06.2018r.  

wczoraj, 21:56JaiTy sko­men­to­wał tek­st Miłość cz 1 

wczoraj, 21:27Badylek sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

wczoraj, 21:13filutka do­dał no­wy tek­st Czasem włas­ne myśli by­wają [...]

wczoraj, 21:03Martini2726 do­dał no­wy tek­st W życiu naj­ciężej, gdy [...]

wczoraj, 20:58doremi sko­men­to­wał tek­st Miłość cz 1