...Pokochałam nie tylko ciebie. [...] – Sidka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Sidka — zgromadziliśmy 13 opinii.

...Po­kochałam nie tyl­ko ciebie. po­kochałam wszys­tko to, co ty kochałeś. Twój ulu­biony film stał się moim ulu­bionym fil­mem, a two­ja ulu­biona książka stała się moją ulu­biona książką. Ra­zem z ty­mi wszys­tki­mi drob­ny­mi rzecza­mi stałeś się częścią mnie. A te­raz, kiedy cię niena­widzę, niena­widzę swo­jego ulu­bione­go fil­mu i swo­jej ulu­bionej książki. Niena­widzę te­go wszys­tkiego co przy­pomi­na mi o to­bie! Wszys­tkiego z czym tak moc­no się związałam. Te­raz, gdy chce zniszczyć wspom­nienia o to­bie, muszę niszczyć sa­ma siebie. Naj­bar­dziej jed­nak bo­li mnie to, że wszys­tko, co kochałam pochodzi od ciebie, co oz­nacza, ze bez ciebie jes­tem ni­kim...

myśl
zebrała 17 fiszek • 24 grudnia 2009, 12:59

Nie mi de­cydo­wac, mi oceniać! 

Więc po­wiem to inaczej. Mam gdzies to co piszesz. To mo­ja myśl. Mam pra­wo pi­sac i czuć co chcę! Nie To­bie o tym decydowac. 

A właśnie, że nie.

Zro­zumiałam Cię, tyl­ko Ty nie pojęłaś te­go, że zro­zumiałam, zresztą to nie ta­kie trudne.

No wiem wiem.. dos­trzegłam te "wrzaski".

Nie owa­le się, dla zwykłej głupo­ty, be ce­lu, za­sady i przekory. 

Bo­lik co do per pa­ni, zro­biłam to spec­jalnie. To Ty nie zro­zumiałaś. Po­za tym. Nie sta­rasz się mnie zro­zumieć. Za wszelką cenę chcesz żebym to ja zro­zumiała Ciebie. Ma­my in­ne zda­nia i co? Daj spokój, mo­ja myśl, mogę czuc co chcę , mówić co chcę i pi­sać co chcę. Nie masz na mnie naj­mniej­sze­go wpływu, więc daj so­bie spokój. 

Otóż da się to zro­zumieć, tak to jest pros­te i og­ra­niczo­ne jak to napisałam.

Widzę, że nie zro­zumiałaś na­wet głupiego "per pa­ni". Chodziło mi o zwra­canie się do mnie w rodza­ju żeńskim i tyl­ko tyle.

Dys­kusji cza­sem nies­te­ty szko­da,kiedy jed­na stro­na nie usiłuje zro­zumieć dru­giej tyl­ko za­myd­lić czystą po­wie­rzchnię własną argumentacją.
Pozdrawiam 

o, przep­raszam, czys­ty przy­padek, PROSZĘ PA­NI. Nig­dy nie mów nig­dy. To nie jest og­ra­nicze­nie! No ale cóż.. nie mam za­miaru sie o kłócić o to z kimś, kto te­go nies­te­ty nie ro­zumie. A sko­ro sie tak PA­NI nie czuła i nie za­mie­rza, nie mo­ze PA­NI te­go zro­zumieć. Tak sa­mo jak­by ktos kto ni­kogo nie stra­cił chcial zro­zumieć ból załob­ni­ka. Szko­da dyskusji. 

Po pier­wsze, byłoby miło gdy­byś zwra­cała się do mnie per pa­ni. dziękuję.

Po dru­gie, nie będę się na szczęscie tak czuła, chy­ba nig­dy, po­nieważ nie na­leżę do te­go ty­pu ludzi (dziękuję), którzy trak­to­wali by miłość w tak pros­ty i og­ra­niczo­ny sposób.

Pozdrawiam 

Zro­zum­cie, nie chodzi o uza­leżnienie się od ko­goś! BO­LIK naj­wy­raźniej nie ro­zumiesz o co chodzi. Nie ob­chodzi mnie co bedzie za ileś tam lat jak już wyj­de za mąż bla bla bla! [...] — czytaj całość

...nie zgadzam się dlaczego...
mogę zro­zumieć co czu­jesz i dlacze­go tak piszesz alee jeśli go niena­widzisz to pew­nie zro­bił coś prze­ciw­ko To­bie.. a to oz­nacza że na Ciebie nie zasługuję a bez niego nie jes­teś ni­kim ale jes­teś SOBĄ to naj­wazniej­sze !!!! Pa­miętaj :) :) :) :) :) :) :) 
Poz­dra­wiam ser­decznie i życzę miłych świąt :) 

Wiecie co mnie zastanawia?

Kim wy jes­teście? Sobą? Czy nie.
Chęć, aby spo­dobać się ko­muś nap­rawdę ro­bi z masz podróbki?

Nie ma­cie włas­ne­go zda­nia, sko­ro tak pod­nieca­cie się,że coś stało się również waszym ulubionym [...] — czytaj całość

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 18:12bystry.76 wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 17:26rokoko sko­men­to­wał tek­st Dziś wysłałam os­tatnią wiado­mość [...]

dzisiaj, 17:19Katye do­dał no­wy tek­st Potok słów do A.M

dzisiaj, 16:59LiaMort sko­men­to­wał tek­st jeżeli nie podzielisz się [...]

dzisiaj, 16:49Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Z Z Z (zem­sta [...]

dzisiaj, 16:48yestem sko­men­to­wał tek­st Zaufania kre­dyt wyczer­pać bar­dzo [...]

dzisiaj, 16:48Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Z Z Z (zem­sta [...]

dzisiaj, 16:45yestem sko­men­to­wał tek­st Dziś wysłałam os­tatnią wiado­mość [...]

dzisiaj, 16:42yestem sko­men­to­wał tek­st Obudziłam się o 8:30. [...] 

dzisiaj, 16:07batram do­dał no­wy tek­st Tańcz