Pokaż mi swojego idola, [...] – zofija

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest zofija — zgromadziliśmy 26 opinii.

Po­każ mi swo­jego ido­la, a po­wiem ci kim będziesz.

myśl
zebrała 4 fiszki • 30 listopada 2018, 11:03

nikt nie jest je­dynie dob­ry, kto tak twier­dzi, tak twierdzi
na­wet je­zus nie uważał się za dobrego 

Zo­fijo :)

Też nie lu­bię te­go ok­reśle­nia, nie oglądam prog­ra­mu i nie ce­nie ta­kich kreowa­nych idoli.
Mogę się do­myślać, ale prze­cież nie mam zielo­nego pojęcia, kim jes­teś i ile masz la­tek. ;)
Zgod­nie z piaskownicowym [...] — czytaj całość

S Qat­ro mo­ja wiel­ka gwiaz­da, ćwicze jej ka­wałki mu­zyczne su­per piosenki 

to był żart, idol­ka to za dużo po­wie­dziane, ale po­wie­dzmy ulu­biona do czy­tania :)

Ido­li nie miałam do naśla­dowa­nia, za to kochałam się w "Świętym" Ro­ger MOore :D 
Na­wet ku­piłam lus­terko z je­go zdjęciem, wyjęłam je i na dru­giej stro­nie na­pisałam so­bie de­dykac­je - Kocha­nej O... Ro­ger :D :D :D 
Si­kam w maj­tki jak to so­bie przy­pomnę ! :D 

kiedyś, jak miałam naście lat po­dobały mi się piosen­ki S.Quatro
zaczęłam uczyć się gry na gi­tarze i na­wet włosy ob­cięłam jak ona :) po­hara­tałam opuszki i ty­le z gry na gi­tarze, a fry­zura i tak mi nie pa­sowała :) to chy­ba je­dyny epi­zod idol­ski z mo­jego życia. 

kiedys sty­lizo­wałsam sie na Ag­nethe z AB­BY i wy­pycha­lam so­bie wa­cika­mi dziur­ki w no­sie by mieć ta­ki mięsis­ty, po­tem mi przeszło 

tyl­ko nie idolką :) 

aaa i zo­fijo wróć do swo­jego nic­ku, byłaś wówczas moim ido­lem, oj idolką :) 

idol to ktoś do naśla­dowa­nia i podzi­wiania nie do zazdroszczenia 

ok
nie lu­bię słowa idol i pew­nie dla­tego pow­stała ta myśl (nie oglądałam na­wet prog­ra­mu o tym ty­tule, nie ze względu na uczes­tników, ale iry­towało mnie ju­ry, składające się z ido­li ;)
odp każdemu [...] — czytaj całość

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 16:08.Rodia sko­men­to­wał tek­st Szarak jest dob­rym kan­dy­datem [...]

dzisiaj, 16:07.Rodia sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 16:06.Rodia sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 15:40.Rodia sko­men­to­wał tek­st pusta za­toka sa­mot­ne mat­ki [...]

dzisiaj, 15:21tallea do­dał no­wy tek­st Mówienie, to for­ma bun­tu. [...] 

dzisiaj, 15:19tallea sko­men­to­wał tek­st Czasem wyj­dzie człowieko­wi afo­ryzm, [...]

dzisiaj, 15:12tallea sko­men­to­wał tek­st pusta za­toka sa­mot­ne mat­ki [...]

dzisiaj, 15:11tallea do­dał no­wy tek­st Dla dwóch osób, nie [...]

dzisiaj, 14:20Spruta sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 14:11Spruta sko­men­to­wał tek­st pusta za­toka sa­mot­ne mat­ki [...]