Pokaż mi swojego idola, [...] – zofija

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest zofija — zgromadziliśmy 26 opinii.

Po­każ mi swo­jego ido­la, a po­wiem ci kim będziesz.

myśl
zebrała 4 fiszki • 30 listopada 2018, 11:03

Zo­fijo, współcześnie dostęp do in­formac­ji jest tak łat­wy, że trud­no zna­leźć ko­goś war­te­go naśla­dowa­nia, zaw­sze można zna­leźć ja­kieś je­go wa­dy, al­bo ciem­niej­sze ok­re­sy życia. Dob­rze, że Two­ja Ma­ma po­kazy­wała Ci ko­goś wartego [...] — czytaj całość

kiedyś moim ido­lem był kurt cobain
dziś jest nim jezus
obo­je by­li dla mnie wiel­cy, na (dla mnie wiel­kich) eta­pach mo­jego mar­ne­go życia
obo­je młodo umarli
obo­je cze­goś mnie uczyli/uczą 

Współczes­ny idol, to wyk­reowa­na przez mass-me­dia postać
Oso­biście poz­nałam w swoim życiu 3 oso­by, god­ne naśla­dowa­nia... nie dla­tego, że są nies­ka­zitel­ne, ale dla­tego, że były ni­mi gdy miałam 10, 30, i na­dal po­zos­tały, po­mimo mo­jego doj­rze­wania życiowego
Pier­wszą z nich po­kazała mi ma­ma...tak mi żal, że Ciebie nikt nie ukierun­ko­wał :)
Pozdrówka 

Kto "nam po­kazy­wał"? :)
Nie znam ani jed­nej, żywej oso­by, która byłaby god­na naśla­dowa­nia "w całok­ształcie życia, mo­ral­ności, postępo­wania". A te, o których mówią le­gen­dy, pieśni, li­tera­tura itp. nie dadzą się obiek­tywnie zweryfikować.
Każdy [...] — czytaj całość

To proste
Kiedyś po­kazy­wano nam oso­by, które sta­wały się wzo­rami god­ny­mi naśla­dowa­nia w całok­ształcie życia, mo­ral­nosci, pos­te­powa­nia... człowiek z piękna duszą i sercem.
Idol, to oso­ba, którą podzi­wiamy (naj­częściej z jed­ne­go pun­ktu ) i jed­nak jej zaz­drości­my, czując, że nie jes­teśmy w sta­nie nig­dy jej dorównać...sławy, pieniędzy, uro­dy itd
wzór do naśla­dowa­nia, to zu­pełnie in­na baj­ka, za nim podążamy, nie musząc dorównać a tym bar­dziej przegonić
Hej! 

Ni­kim, nie darzę Ki­ma ja­kimś szczególnym uczu­ciem. ;)
Nie zaz­droszczę, a przy­naj­mniej sta­ram się cie­szyć tym, co mam, a in­nym życzę powodzenia.
Na­dal twier­dzę, że nie ro­zumiesz ok­reśle­nia IDOL. :P
Miłego wie­czo­ru. :)) 

Kim jest dla Ciebie sąsiad z fajną par­tnerką czy lep­szym sa­mocho­dem? :) 

Zo­fijo, inaczej ro­zumiemy słowo "idol", moim zda­niem, to oso­ba będąca obiek­tem czy­jegoś szczególne­go podzi­wu, gra­niczące­go z kul­tem, a w ta­kim przy­pad­ku nie ma mo­wy o zaz­drości. Oso­ba, której zaz­drości­my faj­niej­szej par­tner­ki/par­tne­ra, do­mu, sa­mocho­du, wa­kac­ji, dzieci, pra­cy, uro­dy, zdro­wia, ubioru... nie jest ido­lem. ;)

Miłego po­połud­nia. :) 

nie mogę się z Tobą zgodzić Arturze
ten idol, czy następnych wielu, to ciągle ten sam idol, które­mu zazdrościsz

nie od­ważyłabym się naz­wać Je­zusa ido­lem, jeśli jest Twoim (moim) Prze­wod­ni­kiem, to nicze­go Mu nie zazdrościmy 

jezus 

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 01:23Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Cierpliwy rol­nik zbie­rze żni­wa [...]

dzisiaj, 00:26MyArczi sko­men­to­wał tek­st Skoro żyje, to uwieram...  

dzisiaj, 00:14MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

wczoraj, 23:10yestem sko­men­to­wał tek­st Trzeba się sprze­ciwić te­mu [...]

wczoraj, 23:09yestem sko­men­to­wał tek­st Skoro żyje, to uwieram...  

wczoraj, 22:202010 do­dał no­wy tek­st Życie to su­ma wy­borów, między [...]

wczoraj, 22:10yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 22:10marka sko­men­to­wał tek­st Słowa dają wol­ność, do [...]

wczoraj, 22:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

wczoraj, 21:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nie ma nic.