Pod­sta­wo­wym pra­wem człowieka jest wol­ność de­cy­do­wa­nia [...] – Adnachiel

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Adnachiel — zgromadziliśmy 32 opinie.

Pod­sta­wo­wym pra­wem człowieka jest wol­ność de­cy­do­wa­nia o sa­mym sobie.
A człowie­czeństwo kończy się tam, gdzie zaczy­na­my de­cy­do­wać o wol­ności in­nych.


in­sp.Ir­racja

myśl dnia z 16 sierpnia 2017 roku
zebrała 17 fiszek • 11 sierpnia 2017, 14:09

Ja­ka wol­ność sko­ro Chi mer­ce na Ku­lu po­leco­no kil­ka ra­zy za­liczać ma­teriał do­tyczący Ko­ranu jak i de­wiac­ji z je­go kruczka­mi związa­nych , a ona ciągle nie [...] — czytaj całość

Podzięko­wał :) 

Świet­na myśl !!! 

Nie pa­nima­ju Tiebia :( 

Mir­ku, zu­pełnie nie zro­zumiałeś sen­su tej myśli.
Przyk­ro mi, ale tym ra­zem biado­lisz.
Wycho­wanie dziec­ka, po­nosze­nie od­po­wie­dzial­ności za dru­giego człowieka to obo­wiązek i przy­wilej.
A nie więzienie.
Miłego. 

Ja nap­rawdę mu­siałem de­cydo­wać o wol­ności in­nych i nap­rawdę nie wiem już czy ka­pitał początko­wy człowie­czeństwa ja­ki Bóg da­je na start, to czy aby my nie pot­ra­fimy roz­trwo­nić go przez pier­wsze kil­ka­naście lat życia, to mar­gi­nes na szczęście ludzi, ale jest. 

Wiem, że w mo­jej spra­wie to pi­sałeś, ale to nap­rawdę nie jest ta­kie pros­te wszys­tko. 20 lat pra­cowałem w ta­kiej in­sty­tuc­ji, że nie umiem już czar­no biało pat­rzeć na świat. Człowiek jest nieprzewidywalnym. 

Et tu, Bru­te, con­tra me? 

Ro­zumiem ro­zumo­wanie Two­jej myśli, jed­na­kowoż, to bar­dzo idealis­tyczne jest, a cza­sem trze­ba za­decy­dować o wol­ności in­nych - mój dwu­let­ni syn niepil­no­wany prze­ze mnie sie­dział kiedyś na pa­rape­cie na trze­cim piętrze. Do dzisiaj [...] — czytaj całość

Jes­teś co naj­wyżej spa­mia­rzem cytatów. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adnachiel

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 18:37piórem2 sko­men­to­wał tek­st Być w Rzy­mie i [...]

dzisiaj, 18:35piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jeżeli bałagan jest twórczy, [...]

dzisiaj, 18:23piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jakże zat­rważająco bo­les­ne to [...]

dzisiaj, 18:13piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ja się py­tom gdzie [...]

dzisiaj, 18:12piórem2 sko­men­to­wał tek­st Dziś dziewicę można spot­kać [...]

dzisiaj, 17:41yestem sko­men­to­wał tek­st Jest dop­rawdy wiel­kim bałwochwal­stwem [...]

dzisiaj, 17:36yestem sko­men­to­wał tek­st Karłowacieją wiel­kie myśli w [...]

dzisiaj, 17:34yestem sko­men­to­wał tek­st Dom, w którym mie­szka [...]

dzisiaj, 17:28yestem sko­men­to­wał tek­st Jeżeli bałagan jest twórczy, [...]