Pod­sta­wo­wym pra­wem człowieka jest wol­ność de­cy­do­wa­nia [...] – Adnachiel

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Adnachiel — zgromadziliśmy 29 opinii.

Pod­sta­wo­wym pra­wem człowieka jest wol­ność de­cy­do­wa­nia o sa­mym sobie.
A człowie­czeństwo kończy się tam, gdzie zaczy­na­my de­cy­do­wać o wol­ności in­nych.


in­sp.Ir­racja

myśl dnia z 16 sierpnia 2017 roku
zebrała 10 fiszek • 11 sierpnia 2017, 14:09

Nie pa­nima­ju Tiebia :( 

Mir­ku, zu­pełnie nie zro­zumiałeś sen­su tej myśli.
Przyk­ro mi, ale tym ra­zem biado­lisz.
Wycho­wanie dziec­ka, po­nosze­nie od­po­wie­dzial­ności za dru­giego człowieka to obo­wiązek i przy­wilej.
A nie więzienie.
Miłego. 

Ja nap­rawdę mu­siałem de­cydo­wać o wol­ności in­nych i nap­rawdę nie wiem już czy ka­pitał początko­wy człowie­czeństwa ja­ki Bóg da­je na start, to czy aby my nie pot­ra­fimy roz­trwo­nić go przez pier­wsze kil­ka­naście lat życia, to mar­gi­nes na szczęście ludzi, ale jest. 

Wiem, że w mo­jej spra­wie to pi­sałeś, ale to nap­rawdę nie jest ta­kie pros­te wszys­tko. 20 lat pra­cowałem w ta­kiej in­sty­tuc­ji, że nie umiem już czar­no biało pat­rzeć na świat. Człowiek jest nieprzewidywalnym. 

Et tu, Bru­te, con­tra me? 

Ro­zumiem ro­zumo­wanie Two­jej myśli, jed­na­kowoż, to bar­dzo idealis­tyczne jest, a cza­sem trze­ba za­decy­dować o wol­ności in­nych - mój dwu­let­ni syn niepil­no­wany prze­ze mnie sie­dział kiedyś na pa­rape­cie na trze­cim piętrze. Do dzisiaj [...] — czytaj całość

Jes­teś co naj­wyżej spa­mia­rzem cytatów. 

Spo­ko lu­zik. Biję świ­nie. Jes­tem rzeźnikiem 

Grze­gorz, masz tu­taj świętą rację.

Eli­za, in­ter­pre­tuj jak uważasz.
Jak potrafisz.

Le­naK, aku­rat nie od­po­wie­dzial­ność zbioro­wa jest is­totą tej myśli, ale po­noć na wszys­tko można pat­rzeć co­naj­mniej dwo­jako.

Nat. Miło mi :) 

Podziękował. 

Gra­tuluję wyróżnienia
i Poz­dra­wiam ser­decznie ;) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

natalia(__ups

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 23:24PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st Zakamarki To­ron­ta

dzisiaj, 23:19Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Aby za­kochać się w [...]

dzisiaj, 23:16LenaK sko­men­to­wał tek­st Aby za­kochać się w [...]

dzisiaj, 23:11PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st Sondaż

dzisiaj, 23:10Paladin sko­men­to­wał tek­st Sondaż

dzisiaj, 23:09Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Sondaż

dzisiaj, 23:08PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st Mieć sto­sunek znaczy wchodzić [...]

dzisiaj, 23:06eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Sondaż

dzisiaj, 23:04MyArczi sko­men­to­wał tek­st Sondaż

dzisiaj, 23:04eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Sondaż