podobno zwiększona aktywność dopaminergiczna [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 15 opinii.

po­dob­no zwiększo­na ak­tywność do­pami­ner­giczna
w szla­ku me­zolim­bicznym mózgu...
nieadek­watne pos­trze­ganie rzeczy­wis­tości
po­ważnie upośledzo­na umiejętność kry­tycznej
realis­tycznej oce­ny włas­nej oso­by...
nieważne!

tu mo­gie
być bo­giem

myśl
zebrała 12 fiszek • 9 października 2017, 00:12

Pra­wie. :D
Dob­rej noc­ki. :)) 

Czyżbyś wys­ta­wił ''zaświad­cze­nie le­kar­skie'' ... ;)))
Pozdrawiam:) 

Wza­jem­nie Natalio.
Uda­nego dnia i pięknej po­gody. :)) 

Rac­ja sobą jest się cały czas
właśnie mam te­go dowód za ok­nem
szko­da tyl­ko tych szpi­tal­nych piesków
które do udo­wod­nienia tej oczy­wis­tej
praw­dy no­torycznie są wy­korzys­ty­wane
Zas­ta­nawia mnie [...] — czytaj całość

Dzięki. :)
Mam ko­legów z Twoich stron.
Miłego wie­czo­ru. :)) 

Ale masz wiel­gachne­go plu­siora za swoj­skie "mo­gie"! Zu­pełnie jak u mnie na Pradze :D 

Iwona,
właśnie ta oce­na jest is­totna. ;) To wu­jek też pod­po­wie... ;)
Bo­ga nie mie­szam w to, je­dynie... bo­ga... :D
Bar­dzo się cieszę, że chciało Ci się męczyć sza­re komórki i poświęcać czas na roz­wiązy­wanie moich pokręco­nych myśli.
Dziękuję i dob­ra­noc. :))

Natalia,
człowiek zaw­sze jest sobą, choć cza­sami zacho­wuje się inaczej, niż zwykle.
Dziękuję.
Dob­ra­noc. :)) 

Czy­li na Do­pami­nie człowiek nie jest sobą , ro­zumiem ,
po dwud­niowej ana­lizie
Dob­ra­noc Arturze
bo­li mnie szy­ja
za dużo nią kręciłam na ko­mis­ji pozłaca­nej endorfiną
ja­ko słupek występując
pod­pro­gowy
dos­ta­wiany
za podnóże
Spo­koj­nej nocki:) 

hmmm ... na początku było eeeeee , że co ... po­tem uz­nałam za­pytam wuj­ka, po­wie­dział mi to..."Me­zolim­biczny szlak do­pami­ner­giczny – je­den ze szlaków, który­mi ak­so­ny wydzielające do­paminę prze­biegają w ośrod­ko­wym układzie nerwowym
Mezolimbiczny [...] — czytaj całość

Madź, bo­gini nie wy­pada zacho­wywać się, jak by­le nim­fa Echo... ;)
Na Olim­pie boją się wy­powiadać imię mo­je. :P

Mi­rek, dzięki, przyz­naję, że masz cel­ne oko. :)

Ma­riusz, bar­dzo cieka­wy wykład, choć niektóre pa­dające pytania [...] — czytaj całość

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 07:29onejka sko­men­to­wał tek­st Sztywnym, dob­rze być, po śmier­ci.  

dzisiaj, 06:25danioł sko­men­to­wał tek­st religia jest roz­grzesza­niem zła, [...]

dzisiaj, 06:21danioł sko­men­to­wał tek­st żyjesz na ty­le na [...]

dzisiaj, 04:32yestem sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 04:07yestem sko­men­to­wał tek­st Jedni piszą o Bo­gu Drudzy [...]

dzisiaj, 01:23Moon G sko­men­to­wał tek­st Realny

wczoraj, 23:31Kamila 6 do­dał no­wy tek­st Ośmiel się marzyć i [...]

wczoraj, 22:05Badylek sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

wczoraj, 21:34Akerin sko­men­to­wał tek­st Nawet wy­tar­te o war­gi [...]