Paradoks szczęścia Stajemy się szczęśliwsi [...] – szpiek

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest szpiek — zgromadziliśmy 5 opinii.

Pa­radoks szczęścia

Sta­jemy się szczęśliw­si dając in­nym to, cze­go nam bra­kuje do by­cia szczęśli­wym, to cze­go nie ot­rzy­maliśmy od in­nych.

myśl dnia z 15 września 2017 roku
zebrała 65 fiszek • 11 maja 2011, 11:59

ja­kaś ta­ka na­pisa­na na ko­lanie ta myśl 

Dziękuję za ko­men­tarze :-) 

Sta­jemy się szczęśli­wi, gdy da­jemy miłość i dos­ta­jemy miłość - naj­lep­szy z kon­traktów ludzkich.Bar­dzo dra­matyczna Two­ja myśl. Myślę, że jed­nos­tron­ne da­wanie, to tyl­ko na­mias­tka by­cia jak­kolwiek szczęśli­wym. Na dłuższą metę żucie rze­mienia jedze­nia nie zastąpi, a jed­nos­tron­ne da­wanie , coś ta­kiego mi przypomina. 

cen­ne spos­trzeżenie. Doświad­czyłam i doświadczam.

Gra­tuluję wyróżnienia. :) 

Naj­częściej spo­tyka­ne wśród rodziców, którzy chcą dać dzieciństwo swoim dzieciom ta­kie, ja­kiego sa­mi nie mieli. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Myffa90

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 14:53fyrfle do­dał no­wy tek­st Dotykanie

dzisiaj, 14:51fyrfle do­dał no­wy tek­st Za co się nie [...]

dzisiaj, 14:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st jeśli chcesz odzys­kać siły [...]

dzisiaj, 14:45fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tak często poz­wa­lamy, by [...]

dzisiaj, 14:38fyrfle sko­men­to­wał tek­st KLER(i ja)

dzisiaj, 14:15fyrfle sko­men­to­wał tek­st Podsłuchując co na nef­ro­logii

dzisiaj, 14:06fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nikt nie uszczęśli­wi Cię [...]

dzisiaj, 14:00Cambel sko­men­to­wał tek­st W naj­piek­niej­szym wspom­nieniu tli [...]

dzisiaj, 13:59Papużka wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 13:19Naja sko­men­to­wał tek­st Tanatos