Pamiętaj, że nawet idiota [...] – agulec

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest agulec — zgromadziliśmy 12 opinii.

Pa­miętaj, że na­wet idiota ma pra­wo do te­go, aby opo­wie­dzieć swoją bajkę.

myśl dnia z 23 czerwca 2014 roku
zebrała 130 fiszek • 8 maja 2010, 12:33

Te­go bym nie chciał :)
Z dwoj­ga złego, one przy­naj­mniej będą myśleć, że to tyl­ko bajka. 

Tak, ale naj­le­piej dzieciom :) 

myśl traf­na :)
ty­le że ja­kiś czas te­mu na­pisa­na :) 
te­raz ma­my li­piec więc i myśli się w to­bie zmieniły...
poz­dra­wiam . 

hm... no to się chy­ba nie udało. Pozdrawiam. 

Ja­ki był cel w wzmian­ce o De­side­racie? Bo nie bar­dzo ro­zumiem po co zos­tała ona przy­wołana przy mo­jej myśli? Nie ba­zowałam na niczym przy pi­saniu owej myśli, więc? 

Dziękuję ślicznie i wza­jem­nie :) 

Dziękuję Pa­pirus­ko za wy­jaśnienie... Za­pamiętam na przyszłość. 

hm... Twoim zda­niem to in­ter­pre­tac­ja "De­side­raty" (nies­te­ty nie wiem co to), moim zda­niem to mo­ja włas­na myśl. 

Cza­sem chce się rzec - nies­te­ty ma to prawo:) 

Dob­re, po pros­tu dobre. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

hekate22

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 14:33Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Zamknij na chwilę oczy [...]

dzisiaj, 13:10fyrfle sko­men­to­wał tek­st Do Pa­na J 

dzisiaj, 12:54oszi3 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę tęsknić...  

dzisiaj, 12:44oszi3 sko­men­to­wał tek­st Wolę to­talną nudę od [...]

dzisiaj, 12:36kati75 sko­men­to­wał tek­st zimą opa­dam wy­rosnę prze­biśniegiem już wkrótce [...]

dzisiaj, 12:27kati75 sko­men­to­wał tek­st śniężyczka

dzisiaj, 12:26kati75 sko­men­to­wał tek­st Lipy rzu­cały liście pod [...]

dzisiaj, 12:24kati75 sko­men­to­wał tek­st Czasem by­wa tak, że [...]