Pamiętaj, że nawet idiota [...] – agulec

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest agulec — zgromadziliśmy 12 opinii.

Pa­miętaj, że na­wet idiota ma pra­wo do te­go, aby opo­wie­dzieć swoją bajkę.

myśl dnia z 23 czerwca 2014 roku
zebrała 130 fiszek • 8 maja 2010, 12:33

Te­go bym nie chciał :)
Z dwoj­ga złego, one przy­naj­mniej będą myśleć, że to tyl­ko bajka. 

Tak, ale naj­le­piej dzieciom :) 

myśl traf­na :)
ty­le że ja­kiś czas te­mu na­pisa­na :) 
te­raz ma­my li­piec więc i myśli się w to­bie zmieniły...
poz­dra­wiam . 

hm... no to się chy­ba nie udało. Pozdrawiam. 

Ja­ki był cel w wzmian­ce o De­side­racie? Bo nie bar­dzo ro­zumiem po co zos­tała ona przy­wołana przy mo­jej myśli? Nie ba­zowałam na niczym przy pi­saniu owej myśli, więc? 

Dziękuję ślicznie i wza­jem­nie :) 

Dziękuję Pa­pirus­ko za wy­jaśnienie... Za­pamiętam na przyszłość. 

hm... Twoim zda­niem to in­ter­pre­tac­ja "De­side­raty" (nies­te­ty nie wiem co to), moim zda­niem to mo­ja włas­na myśl. 

Cza­sem chce się rzec - nies­te­ty ma to prawo:) 

Dob­re, po pros­tu dobre. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

hekate22

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 18:43piórem2 do­dał no­wy tek­st Długie wier­sze piszą poeci [...]

dzisiaj, 18:41piórem2 do­dał no­wy tek­st Klnąć może każdy ale [...]

dzisiaj, 18:40piórem2 do­dał no­wy tek­st Zdradzić może każdy ale [...]

dzisiaj, 18:39piórem2 do­dał no­wy tek­st Toną nie ci którzy [...]

dzisiaj, 18:39Whitename sko­men­to­wał tek­st Dróg jest wiele ale [...]

dzisiaj, 18:38piórem2 do­dał no­wy tek­st Dróg jest wiele ale [...]

dzisiaj, 18:28Whitename sko­men­to­wał tek­st Ci błagają o li­tość, [...]

dzisiaj, 18:10Logos sko­men­to­wał tek­st Nawracanie się, to spiep­rze­nie [...]

dzisiaj, 17:53Irracja sko­men­to­wał tek­st Poznanie MI­TOLO­GII STA­ROŻYT­NYCH SŁOWIAN [...]

dzisiaj, 17:47nicola-57 wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2