Otwierając się na miłość, [...] – fyrfle

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest fyrfle — zgromadziliśmy 10 opinii.

Ot­wierając się na miłość, dob­rze jest zam­knąć się na ot­wartość.

myśl
zebrała 1 fiszkę • 12 października 2017, 19:22

Miłość, to dru­ga oso­ba i tyl­ko ona. 

Raczej nie spodziewam się po so­bie, abym hymn pochwal­ny na cześć kału, już ten ok­res przechodziłem, a te­raz piszę dla przy­jem­ności, czer­piąc ze swo­jego szczęścia. 

Rodzi­na po­win­na być ot­warta do ludzi, inaczej występu­je izo­lac­ja - alienac­ja.

Zgadzam się An­to­nii, ja jed­nak wy­magam od "czar­nej ow­cy" cze­goś więcej. 

Rodzi­na to en­kla­wa zam­knięta dla przy­jaciół i całej pop­kultu­ry współczes­ne­go świata ludzi. 

... choć to co pisze Mi­rek uważam za "prze­gięcie, to jed­nak ro­zumiem Mir­ka... za­bor­czość przy­jaciół, zna­jomych, i całej reszty jest nieraz tak og­romna, że pot­ra­fią zniszczyć na­wet czyjąś miłość... a jak jeszcze so­bie ubzdu­rają so­bie ja­kieś "posłan­nic­two boże" to nie spoczną póki ce­lu nie osiągną... trud­no dziś o praw­dzi­wych przy­jaciół, zwłaszcza tych religijnych... 

Chłopie, piszesz bluźnier­stwa, ta­kie że mi oczy wy***pierdala. 

Po pros­tu in­ni ludzie chcą zniszczyć miłość dwoj­ga ludzi i nie wol­no ich wpuszczać do swo­jego życia, jak i na­leży og­ra­niczyć dostęp wszys­tkiego co ludzkość niesie ze sobą - re­ligie, ideolo­gie i [...] — czytaj całość

... w ja­kim sen­sie, Mirku...M 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 08:41IKON sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

dzisiaj, 08:32piórem2 sko­men­to­wał tek­st Piątek weeken­du początek.. Ok­le­pane, ale [...]

dzisiaj, 08:12IKON sko­men­to­wał tek­st grzechy po­pełniaj właści­wie

dzisiaj, 07:59IKON sko­men­to­wał tek­st Antysemityzm stał się sys­te­mem [...]

dzisiaj, 07:59IKON sko­men­to­wał tek­st Wszyscy ludzie rodzą się [...]

dzisiaj, 07:58IKON sko­men­to­wał tek­st s

dzisiaj, 06:55MalinowaMarta do­dał no­wy tek­st Piątek weeken­du początek.. Ok­le­pane, ale [...]