od zawsze kłaniamy sięwschodom [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 24 opinie.

od zaw­sze kłaniamy się wscho­dom i zachodom
a praw­dzi­we piękno jest w nas

myśl
zebrała 12 fiszek • 27 czerwca 2017, 00:37

Jeszcze nikt nie nau­czył się co­fać zegara
choć wielu bar­dzo się sta­ra... ;)
Wza­jem­nie. :)) 

Marzy im się zap­rzeszła epo­ka . Wiem
Dużo słońca ;) 

Wiesz, gadzi­ny cza­sem qur­de se lu­biom po­myśleć. :P

Wza­jem­nie i jeszcze z więcej. :)) 

po­myślała gadzi­na ciepłolub­na

Poz­dra­wiam i życzę po­god­ne­go nieba
oraz mnóstwo zdrówka 

Ela,
dziękuję Ci za to, że rzu­ciłaś włas­ne światło na moją niemyśl. :)
Miłego dnia. :)) 

Dzień dob­ry :-)))

Świet­na "pa­raf­ra­za" - "cudze chwalicie...".

Po­wiadają, że praw­dzi­wie kochać pot­ra­fią Ci, którzy kochają siebie. I nie o nar­cyzm by­naj­mniej tu­taj chodzi.
Na­leży wy­doby­wać to włas­ne piękno. Jak już jest ob­ja­wione, to rozświet­la wszys­tko wo­koło i każdy może z te­go skorzystać... 

Po­win­no się mówić i przyj­mo­wać. Z wiedzą już jest trud­niej, ale po cza­sie praw­da wychodzi na światło dzienne.

Zry­wanie kwiatków jest bar­barzyństwem. Co in­ne­go... za­pyla­nie. :P

Dob­rej noc­ki Pięknym Pa­niom. :)) 

Ład­ne to, co ko­mu się po­doba yes­tem. ;) Gdy­bym nie była kwiat­kiem, nie było, by co zry­wać. ;) 

W su­mie to trze­ba umieć mo­wić ład­ne słowa i umieć je przyj­mo­wać. Wie­dzieć kto mo­wi praw­dzi­wie, a kto szar­ga słowem.
Jak wszys­tko tak i to dość skom­pli­kowa­ne.
Lecz jak­by nie pat­rzeć, kaz­dy lu­bi być nieraz połechtany.;) 

An­dzia - Nar­cyz. :P
Ni­by ład­ny Kwiatek, ale kocha tyl­ko siebie... i smo­ka. :D 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 14:33Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Zamknij na chwilę oczy [...]

dzisiaj, 13:10fyrfle sko­men­to­wał tek­st Do Pa­na J 

dzisiaj, 12:54oszi3 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę tęsknić...  

dzisiaj, 12:44oszi3 sko­men­to­wał tek­st Wolę to­talną nudę od [...]

dzisiaj, 12:36kati75 sko­men­to­wał tek­st zimą opa­dam wy­rosnę prze­biśniegiem już wkrótce [...]

dzisiaj, 12:27kati75 sko­men­to­wał tek­st śniężyczka

dzisiaj, 12:26kati75 sko­men­to­wał tek­st Lipy rzu­cały liście pod [...]

dzisiaj, 12:24kati75 sko­men­to­wał tek­st Czasem by­wa tak, że [...]