Odwieczny dylemat kotów: czy [...] – PetroBlues

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest PetroBlues — zgromadziliśmy 11 opinii.

Od­wie­czny dy­lemat kotów: czy to dob­rze czy źle, że kar­ma wra­ca?

myśl
zebrała 3 fiszki • 15 maja 2019, 18:11

Nie mam rzad­nych zwie­rzaków. W mo­jej myśli padło na ko­ta bo te stworzon­ka mają bar­dzo ciekawą na­turę. Po­za tym większość moich zna­jomych na­zywa mnie per "Kot" Poz­dra­wiam :) 

Sko­ro ta­ka wo­la Twa, ku­puj. :)
To często pta­ki długo­wie­czne, stąd ich mądrość. :D
Mają też wa­dy, ale nie będę Cię od­wodził od kup­na gar­ni­turu. ;) 

do Ar­tu­ra, który mówi yes­tem i dob­rze mówi:
gdy poczy­tałem o kru­kowa­tych i ich za­miłowa­niu do przed­miotów jak dla mnie za bar­dzo ścisłych, to zacząłem podzi­wiać ich garderobę,
chy­ba so­bie ku­pię garnitur 

Ale ja mie­szkam w mieście, no może nie jest to cen­trum, ale wiele ptaków mie­szka w par­kach, og­ro­dach, na za­pom­nianych działkach i... radzi so­bie z ko­tami. :)
Wiem, mie­szkałem kiedyś przy głównej uli­cy i tam były tyl­ko gołębie śmiet­ni­kowe, ale już ka­wałek da­lej był ta­ki... bar siedem­nastej ka­tego­rii i można było dos­trzec... na­wet pa­wia. :D 

Ar­tek, traf­ne spos­trzeżenie. Ale spraw­dza się tyl­ko na wsiach.

W mieście ko­ty siedzą w ot­wartych ok­nach jak pluszo­we za­baw­ki, wciąż zas­ta­nawiam się dlaczego 

A ja mam kawkę na sto­le, a za ok­nem mam wróble, ko­sy, cza­sem się ja­kiś drozd, a na­wet słowik przyplącze, zaglądają sójki, sro­ki, sikorki...
A raz pod moim ok­nem miałem mor­dercę. Jas­trząb upo­lował gołębia.
Kru­kowa­te są mądre, jak na pta­ki. :)
Ale tak ja­koś... mało urok­li­we. :D 

na dziś wiem ty­le, że młode ko­ty wolą puszkę
sta­re wolność 

jeśli o mnie idzie, to mam kaw­ki za ok­nem i jeszcze ja­kieś krukowate

one po­dob­no są najmądrzejsze

trud­no mi oce­nić, bom głupi 

Dy­lemat opiekunów (właści­ciel, brzmi paskudnie)
Piotr ma za­pew­ne ko­ta, więc na­wiązał do kotów.
Dob­rze, że wra­ca, to ta­ki... cashback... tzn. car­ma­back. :D
Poz­dra­wiam. :) 

dlacze­go ko­ty, a nie psy?

zgłupiony jes­tem, u mnie to nor­ma, ale cza­sem chciałbym od niej odpocząć 

marcin kasper

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 00:33fyrfle do­dał no­wy tek­st Haos jest pry­mityw­nym tłumacze­niem [...]

dzisiaj, 00:24lenistwo_lvl_hard do­dał no­wy tek­st Nienawidzę te­go, że po­nie­działek [...]

dzisiaj, 00:18E.H. sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]

wczoraj, 23:36Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Trzymać po­ziom można tyl­ko [...]

wczoraj, 23:36Spruta sko­men­to­wał tek­st Wartość człowie­czeństwa ok­reśla sto­pień [...]

wczoraj, 23:34Spruta sko­men­to­wał tek­st GOŚĆ-INNIE

wczoraj, 23:27Naja sko­men­to­wał tek­st Trzymać po­ziom można tyl­ko [...]

wczoraj, 23:26Spruta do­dał no­wy tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

wczoraj, 23:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st Szarak jest dob­rym kan­dy­datem [...]

wczoraj, 23:22ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]