Oczy nicze­go by nie [...] – Adnachiel

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Adnachiel — zgromadziliśmy 21 opinii.

Oczy nicze­go by nie uj­rzały, gdy­by te­go wpierw nie poczuło ser­ce.

myśl dnia z 15 kwietnia 2017 roku
zebrała 25 fiszek • 13 kwietnia 2017, 20:05

Kluczy­ku, jakże mi miło, dziękuję Ci :)
Miłego dnia :) 

To praw­da, można tak sku­tecznie zam­knąć ser­ce na in­nych, że żad­ne "oku­lary" nie po­mogą. Piek­na myśl ! 
:) 

Ha­ha! Dop­rawdy nie mam szans mie­rzyć się z Twoim po­ziomem abstrakcji. 

ro­zumiem, że czy­tasz prze­de wszys­tkim siebie i tym się różnimy.
a te­raz stań przed lus­trem i ucałuj...swoją wielkość.

ow­szem, czy­tasz "wyb­ra­nych", tyl­ko po to, żeby za chwilę piali hym­ny pochwal­ne na Twoją cześć.

Lu­bisz Nerona? 

I tak so­bie to tłumacz.
A pod mój tek­st nie przychodź z syn­dro­mem praw­dy włas­nej, fo­bią, my­leniem pojęć lub in­ny­mi prob­le­mami interpretacyjnymi. 

aż od daw­na nie zaglądasz i nie cier­pię z te­go powodu...
przeciwnie.
ona­nizuj się własną twórczością.
ja aku­rat te­go nie pot­ra­fię i na­zywam to...szczęściem.
I za to szczęście Bo­gu dziękuję. 

Za­pew­ne piszesz lepiej
ale aż nie zajrzę... 

wtórne, ba­nal­ne, żadne.
ad­mi­nis­tRac­ji gRa­tuluję wyboRu

może po­ra wyt­rzeźwieć z in­te­Resow­ne­go doop lizania
może ad­mi­nis­tRac­ja ma fi­nan­sową przyjemność
może war­to z niej zRezygnować
może... możesz??? 

A mi się przy­pomi­na sce­na z przy­powieści o dwóch pac­jentach w szpitalu
gdy je­den umierający na ra­ka pro­sił pac­jenta obok umierające­go na ra­ka, który miał łóżko przy oknie
aby opi­sał mu co widzi za [...] — czytaj całość

Przy­pom­niał mi się frag­ment fil­mu Bel­le (piękny, nie tyl­ko tytuł).
Jest tam ta­ka sce­na, gdy dziew­czy­na pod­chodzi do niewi­dome­go, żeb­ra­ka sprze­dające­go pa­piero­we figurki.
Ten pro­ponu­je jej układ: od­da dziew­czy­nie jedną z nich, gdy ta opisze mu wi­dok ulicy.
Żeb­rak na tek­tu­rowej tab­liczce ma umie­szczo­ny na­pis: "Bóg zab­rał mi wzrok, żebym ujrzał"

Ta sce­na wzruszyła mnie bar­dzo, po­dob­nie jak Two­ja myśl, bo ot­wiera oczy. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 15:52natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Jeżeli nie trak­tu­jesz dru­giej [...]

dzisiaj, 15:45nicola-57 sko­men­to­wał tek­st NIKE Z SA­MOT­RA­KI i poszli [...]

dzisiaj, 15:44Daniel Umiz­da sko­men­to­wał tek­st Wymiana cy­tato­wych up­rzej­mości to [...]

dzisiaj, 15:39Daniel Umiz­da sko­men­to­wał tek­st Pożegnanie ob­naża idiotę.  

dzisiaj, 15:36Dr Ta­wian Stam­buła sko­men­to­wał tek­st Pożegnanie ob­naża idiotę.  

dzisiaj, 15:34natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Jeżeli nie trak­tu­jesz dru­giej [...]

dzisiaj, 15:31nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Pożegnanie ob­naża idiotę.  

dzisiaj, 15:21nicola-57 sko­men­to­wał tek­st coś na drogę

dzisiaj, 15:12natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st A ona mi gra [...]

dzisiaj, 15:02nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Zawsze bądź ot­warty na [...]