Oczy nicze­go by nie [...] – Adnachiel

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Adnachiel — zgromadziliśmy 23 opinie.

Oczy nicze­go by nie uj­rzały, gdy­by te­go wpierw nie poczuło ser­ce.

myśl dnia z 15 kwietnia 2017 roku
zebrała 27 fiszek • 13 kwietnia 2017, 20:05

Bar­dzo Ci jes­tem wdzięczny Reniu.
Ser­decznie od­wza­jem­niam :) 

Piękne...bo To,co płynie z ser­ca,jest ....Po pros­tu Prawdziwe....Pozdrawiam. 

Kluczy­ku, jakże mi miło, dziękuję Ci :)
Miłego dnia :) 

To praw­da, można tak sku­tecznie zam­knąć ser­ce na in­nych, że żad­ne "oku­lary" nie po­mogą. Piek­na myśl ! 
:) 

Ha­ha! Dop­rawdy nie mam szans mie­rzyć się z Twoim po­ziomem abstrakcji. 

ro­zumiem, że czy­tasz prze­de wszys­tkim siebie i tym się różnimy.
a te­raz stań przed lus­trem i ucałuj...swoją wielkość.

ow­szem, czy­tasz "wyb­ra­nych", tyl­ko po to, żeby za chwilę piali hym­ny pochwal­ne na Twoją cześć.

Lu­bisz Nerona? 

I tak so­bie to tłumacz.
A pod mój tek­st nie przychodź z syn­dro­mem praw­dy włas­nej, fo­bią, my­leniem pojęć lub in­ny­mi prob­le­mami interpretacyjnymi. 

aż od daw­na nie zaglądasz i nie cier­pię z te­go powodu...
przeciwnie.
ona­nizuj się własną twórczością.
ja aku­rat te­go nie pot­ra­fię i na­zywam to...szczęściem.
I za to szczęście Bo­gu dziękuję. 

Za­pew­ne piszesz lepiej
ale aż nie zajrzę... 

wtórne, ba­nal­ne, żadne.
ad­mi­nis­tRac­ji gRa­tuluję wyboRu

może po­ra wyt­rzeźwieć z in­te­Resow­ne­go doop lizania
może ad­mi­nis­tRac­ja ma fi­nan­sową przyjemność
może war­to z niej zRezygnować
może... możesz??? 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

nicola-57

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 14:09róż li­la do­dał no­wy tek­st * * * 

dzisiaj, 14:08Eazy do­dał no­wy tek­st Hitler nie zro­bił nicze­go [...]

dzisiaj, 14:02Eazy sko­men­to­wał tek­st Prawdziwe skrzydła rosną w [...]

dzisiaj, 14:01onejka sko­men­to­wał tek­st Każdy krzyż skro­jony jest [...]

dzisiaj, 14:01Eazy sko­men­to­wał tek­st Ludzi skłon­nych do poświęceń, [...]

dzisiaj, 14:00onejka sko­men­to­wał tek­st trik tak

dzisiaj, 13:58Eazy sko­men­to­wał tek­st Jes­teśmy jak naj­bliżej siebie, [...]

dzisiaj, 13:57onejka do­dał no­wy tek­st Prawdziwe skrzydła rosną w [...]

dzisiaj, 13:56onejka sko­men­to­wał tek­st Ludzi skłon­nych do poświęceń, [...]

dzisiaj, 13:54Eazy sko­men­to­wał tek­st Ludzi skłon­nych do poświęceń, [...]