nie tańczą nie śpiewają co gwiazdy [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 17 opinii.

nie tańczą
nie śpiewają
co gwiaz­dy mówią?

ek­sta­zo szczęśliwości
tyś pi­sana na­rodo­wi dumnemu
w ro­ku błogosławionym

będą tyl­ko dob­re zmiany

myśl
zebrała 7 fiszek • 4 stycznia 2019, 23:45

Na­wet Pla­tini to był Włochem .... 

Onejka,
jakże to tak? Za wielką wodę??? Jak byśmy Cię tam zna­leźli i Two­je teksty???
Nie ma mo­wy, mu­sisz się męczyć po tej stro­nie, po dob­rej stro­nie. :P:D
Cmok od smo­ka. :*:D

M. Skrzydlaty
cza­sami pot­rze­ba takiego, [...] — czytaj całość

Cho­ciaż ty­le pożyt­ku :D 

Ad­nachiel a Mbap­pe ? :P 

Ar­tu­ro, żar­tu­jesz so­bie? :))
A uważasz, że is­tnieje ja­kikol­wiek powód, by czuć się dum­nym żabo­jadem?
Daj spokój, cały cy­wili­zowa­ny świat się z nas śmieje, że ni­by chodzi­my tyl­ko w be­retach, je­my śli­maki lub [...] — czytaj całość

Nie wiem co ko­mu w tra­wie piszczy, al­bo z No­wym Ro­kiem się wyk­luło, ale ja z pew­nością dos­tałam aler­gii na zwrot "dob­ra zmiana". I szczerze żałuję, że mnie los w 88 nie pchnął za któryś ocean, żeby stamtąd być dumną he he 
Dob­re­go Yes­tem :) 

Zaw­sze można się wtrącić. :)
Tak, na­leży brać od­po­wie­dzial­ność za włas­ne de­cyz­je, spi­jać śmietankę, al­bo na­warzo­ne piwo...
Miałem na myśli tyl­ko ty­le, że do­piero uciek­liśmy od jed­nych ste­reotypów, a już pra­cuje­my na nowe...
Tak ja­koś mnie naszło.
Miłego wie­czo­ru. :) 

Jeśli można się wtrącić... Ja uważam że można być dum­nym tyl­ko z te­go co się zro­biło, al­bo nie zro­biło, za­leży tu to od okoliczności 

Trud­no jest dob­rze rządzić, trud­niej spra­wied­li­wie dzielić, kiedy wszędzie bra­kuje, a naj­większy głód, to chy­ba... w ban­kach. ;) Gar­stka Don Kichotów jed­nych wpra­wia w zdu­mienie, a in­nych śmieszy.
Chciałoby się czuć dumę z by­cia Po­lakiem, ale czy to możli­we?...
Może, w kil­ku dzie­dzi­nach... cho­ciaż tych mniej zna­nych, cho­ciaż w jed­nej... może... ;)
"n"iech, czy "N"oc? :D
Miłego wie­czor­ku. :)) 

Trud­ny te­mat po­ruszyłeś :) Dob­ro wspólne to wręcz ka­non, który chy­ba od zaw­sze zap­rząta uwagę najtęższych umysłów :)
Nam, ludzkości, da­leko jest do ideału, a blis­ko do pow­sta­wania i for­mo­wania no­wych kry­zysów, po­nieważ każdy człowiek o to dob­ro za­biegać po­winien, a nie je­dynie gar­stka przy­pad­ko­wych "bohaterów".
A w od­po­wie­dzi na za­dane py­tanie: Tak! :D "n" miało być, ale na­wet kla­wiatu­ra chce być mądrzej­sza :))
Miłego wie­czo­ru za­tem! :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

wczoraj, 23:27chrupcia do­dał no­wy tek­st Ode mnie

wczoraj, 22:56Bettie do­dał no­wy tek­st jestem naczy­niem na sprzeczne [...]

wczoraj, 22:51Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 22:15Naja sko­men­to­wał tek­st Ludzie chcą, abym ich [...]

wczoraj, 22:13Naja do­dał no­wy tek­st Każdy ma swoją mowę, [...]

wczoraj, 22:12Ninja do­dał no­wy tek­st Lubie światła w ciem­ności Lu­bie [...]

wczoraj, 22:12Logos do­dał no­wy tek­st Książki, której nikt nie [...]

wczoraj, 22:12RozaR do­dał no­wy tek­st Stado

wczoraj, 22:10Naja sko­men­to­wał tek­st Mowawynikająca z mo­jego pra­wa

wczoraj, 21:54RozaR sko­men­to­wał tek­st Ściśniete gardło