Niemoralność - wyszła z domu [...] – zofija

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest zofija — zgromadziliśmy 8 opinii.

Niemo­ral­ność -
wyszła z do­mu i tra­fiła na ulicę.

myśl
zebrała 3 fiszki • 11 lipca 2018, 12:45

Nie zaw­sze, choć często tak bywa.
Człowiek przeżywa różne ok­re­sy w życiu (wiem, Ma­ria Ko­nop­nicka po­dob­na miała tyl­ko trzy ;) )
Ok­res bun­tu cza­sami od­wra­ca go całkiem od do­mu, od rodziny.
Win­ny dom? Pew­nie zawsze [...] — czytaj całość

myślę, że w do­mu wszys­tko się zaczyna
mówią, kraść nau­czyła go uli­ca, nies­te­ty narzędzia wy­niósł z domu 

Dob­re, w do­mu tyl­ko moralność. 

Dziś mój the-erek­tor oz­najmił mi z na­leżytą po­wagą i od­po­wied­nim ak­cento­waniem, że ludzi z uli­cy się u nas nie zat­rudnia. Po­wie­działem mu, że bar­dzo się cieszę, bo wielok­rotnie miałem wątpli­wości. ;)
Poz­dra­wiam :)) 

niemo­ral­ność, to sze­rokie pojęcie 

Coś w tym jest, ale lu­bi też kochać się na przykład w wielo­let­nich łożach małżeńskich, czy­li są wa­kac­je, a więc przychodzi, do domów, gdy ona z dziećmi w Chałupach, a imię jej szwa­gier­ka, teściowa, po­bor­czy­ni z chwilówki,... 

po­wiedz to śle­pej uliczce 

naj­jasniej pod latarnia 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

wczoraj, 21:52finder do­dał no­wy tek­st Najlepiej i najłat­wiej pra­cuje [...]

wczoraj, 19:35yestem sko­men­to­wał tek­st Wielkie to po­myle­nie na­zywać [...]

wczoraj, 19:29yestem sko­men­to­wał tek­st jestem skałą, kruszeję

wczoraj, 19:27yestem sko­men­to­wał tek­st Bluszcz nie obej­mu­je z [...]

wczoraj, 19:24yestem sko­men­to­wał tek­st Brak wiary w siebie, [...]

wczoraj, 19:16yestem sko­men­to­wał tek­st Muchomor -leśny sza­tan.  

wczoraj, 19:12yestem sko­men­to­wał tek­st Smutek no­simy w so­bie, [...]

wczoraj, 19:11yestem sko­men­to­wał tek­st Kto przeszedł pus­ty­nię, no­si [...]

wczoraj, 16:49Kedar sko­men­to­wał tek­st Patrząc w gwiaz­dy wbrew [...]

wczoraj, 16:23SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Tak się pogłębiłam w [...]