Nie ma gorszego bólu, [...] – onejka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest onejka — zgromadziliśmy 16 opinii.

Nie ma gor­sze­go bólu, kiedy nag­le pod wpływem ja­kiejś sytuacji,
sta­jesz się kimś, ko­go nie chciałbyś nig­dy w so­bie poz­nać.

myśl
zebrała 12 fiszek • 16 stycznia 2018, 09:08

Oj , bo to niepożąda­na zna­jomość, masz rację Elu :) 

Znam to po­mimo te­go, że nie chcę.. 

Miło Cię widzieć i równie miło czy­tać Eufe­mio ;) 

Prze­piękne. Z dru­giej stro­ny, to ten ból spra­wia dys­komfort z którym al­bo trze­ba żyć i się męczyć, al­bo wy­korzys­tać to do prze­miany siebie, do wzros­tu.....i dzięko­wać w ser­cu za ob­ja­wienia naszych ograniczeń, [...] — czytaj całość

Dokład­nie tak Iwon­ko, dziękuję i wza­jem­nie Miłeo wie­czo­ru :) 

To wi­na sy­tuac­ji... cza­sem jest ak­cja... reak­cja przy złym ka­tali­zatorze, całe szczęście, że no­wy dzień da­je no­we siły i możli­wość zmian
Pozdrawiam 

Ty nie mu­sisz, ale ja mam... zabójcze spoj­rze­nie. :P:D ha ha ha 

ha ha no dzięki, mówisz, żeby wyrzu­cić lus­tra, jak chcę nie przeżyć za­wału :P 

Tak... kiedyś na­baz­grałem coś o człowieku, który nag­le zo­baczył swo­je od­bi­cie w kałuży... daw­ne dzieje.
Miłego wie­czor­ku. :)) 

tyl­ko tak Ci się wydaje 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

wczoraj, 21:22lukaajka do­dał no­wy tek­st Północ wy­biła ze­garo­wa tar­cza, [...]

wczoraj, 21:20lukaajka do­dał no­wy tek­st Nie za­pom­nij się świeżych [...]

wczoraj, 21:18lukaajka do­dał no­wy tek­st Czy pa­miętasz tą dziew­czynę [...]

wczoraj, 21:04yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedy umierasz, ska­zany na [...]

wczoraj, 21:02yestem sko­men­to­wał tek­st YHYM

wczoraj, 20:57yestem sko­men­to­wał tek­st W po­ciągu

wczoraj, 20:49yestem sko­men­to­wał tek­st Hala Izer­ska - świt

wczoraj, 20:43yestem sko­men­to­wał tek­st Zwycięstwo

wczoraj, 20:40yestem sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

wczoraj, 20:38yestem sko­men­to­wał tek­st Prosta ta? Czy to skąpstwo [...]