Niekiedy trzeba wylać morze [...] – Seneka 18

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Seneka 18 — zgromadziliśmy 7 opinii.

Niekiedy trze­ba wy­lać morze łez,stra­cić połowę zdro­wia i po­ruszyć niebo i ziemię by urzędnik w oj­cu zechciał dos­trzec człowieka.

myśl
zebrała 128 fiszek • 23 kwietnia 2010, 06:30

Mat­ka i dziec­ko to więź, ste­reotyp ut­rwa­lony w świado­mości ludzkiej. Oj­ciec - sa­mot­ny ob­serwa­tor, nie do­puszcza­ny do ma­giczne­go duetu, nie zdol­ny do tak głębo­kich więzi... Nie ma wątpli­wości, że mat­ka zaw­sze jest [...] — czytaj całość

Myśl wy­daje mi sie war­ta po­dys­ku­towa­nia ale po przeczy­taniu ko­men­tarza Ir­racji(moim zda­niem nie pa­sujący do myśli) i in­nych stwier­dziłem, ze chy­ba nie jes­tem pew­ny co autor chciał powiedzieć. 

Sa­mo życie Dar­ku...Niekiedy rzeczy niep­rawdo­podob­ne stają się naszą codzien­nością...Dziękuję Bo­gusiu,Me­ry,Grześku i Bog­dan za mądre i piękne opinie... 

Może w końcu kiedyś się to zmieni i oj­ciec i mat­ka będą na równych prawach.
. Poz­dra­wiam Was 

... oczy­wiście miało być "z nie posza­nowa­niem ro­li ojca"... 

... myślę że nie na dar­mo użyto tu­taj ukierun­ko­wane­go słowa "oj­ciec" za­miast, bar­dziej ogólne­go "rodzic"... nie tyl­ko w urzędach można się spot­kać z posza­nowa­niem ro­li oj­ca... jeszcze z czasów "ko­lej­ko­wych", czasów komuny, [...] — czytaj całość

gdyż ,,oni" kierują się in­ny­mi war­tościami wo­bec ,,Nas" trak­tując jak zło ko­nie­czne..... (+) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bogdan Z

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 23:23M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 23:17Papużka do­dał no­wy tek­st Sobą upycham dziury po [...]

dzisiaj, 22:57IKON sko­men­to­wał tek­st Martwa cisza nas­ta­nie

dzisiaj, 22:57szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 22:22Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

dzisiaj, 21:54szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 21:38dark smurf wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

dzisiaj, 21:33dark smurf do­dał no­wy tek­st nigdy dru­gi

dzisiaj, 20:51Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2