Nie dowiesz się ile [...] – szpiek

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest szpiek — zgromadziliśmy 5 opinii.

Nie do­wiesz się ile masz w tym kra­ju wolności,
póki nie zaczniesz gos­po­dar­czej działal­ności
http://blog.martinlechowicz.com/urzad-skarbowy-programistom,1428
https://www.google.pl/amp/s/www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/urzad-skarbowy-chce-znac-koszty-wesela,214,0,2398422.html%3famp=1

myśl
zebrała 3 fiszki • 18 listopada 2018, 21:12

Są, kiedyś dzwo­niła do mnie lis­to­noszka, z py­taniem czy może zos­ta­wić paczkę u sąsiadów, ale ta­kie trak­to­wanie klientów, to zasługa wol­ne­go rynku 

w PL też są ta­kie urzędy, mam z ta­kim do czy­nienia. Dzwo­nią, roz­ma­wiają, pro­ponują , nie narzekam 

W WB gdy urząd skar­bo­wy wyk­ry­je u ciebie jakąś niep­ra­widłowość, naj­pierw dzwo­nią by wspólnie roz­wiązać prob­lem, u nas od ra­zu dos­ta­jesz karę i mu­sisz wal­czyć z urzędem jak z wro­giem, który sam us­ta­la za­sady i je zmienia jak chce nie licząc się z pra­wem, bo u nas pra­wo to nie to co jest na­pisa­ne w ko­dek­sie, tyl­ko to co mówi urzędnik 

kiedy się roz­da­je bez opa­mięta­nia, trze­ba czymś wi­dok dna przesłonić
żeby jed­nym dać, trze­ba dru­gim zab­rać, al­bo na­wet ukraść
władza to jest uza­leżnienie, trud­no z niego zrezygnować 

Ni­by tak, ale chy­ba nig­dy nie było wol­ności, a dla władzy zaw­sze tworzo­no świet­laną fikcję.
Im władza mniej wie o ludziach, o życiu, o realiach, tym bar­dziej głod­na jest fik­cji...
Ciekawe.
Poz­dra­wiam. :)) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

yestem

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 21:55silvershadow do­dał no­wy tek­st (nie)równanie ser­ca

dzisiaj, 21:32Clyde wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 21:32Clyde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 20:58Radziem do­dał no­wy tek­st Złota godzi­na w fo­tog­ra­fii [...]

dzisiaj, 20:39Cropka do­dał no­wy tek­st Bogaty ma tyl­ko ty­le [...]

dzisiaj, 20:38Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 19:18LiaMort do­dał no­wy tek­st Życie nie pieści z [...]

dzisiaj, 17:44truman do­dał no­wy tek­st stoją

dzisiaj, 17:39truman sko­men­to­wał tek­st łzy naszych ma­tek