Niedopowiedzenia są największą zagadką. – Myffa90

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Myffa90 — zgromadziliśmy 20 opinii.

Niedo­powie­dze­nia są naj­większą za­gadką.

myśl
zebrała 7 fiszek • 5 lipca 2015, 12:52

Rut­kow­skiego nie trze­ba wzy­wać.Czy zaw­sze ma być jak się planowało. 

W su­mie to w jed­nym i dru­gim. Jeśli cze­goś nie zdążymy po­wie­dzieć to też się już nig­dy nie dowiemy.
A ja mogę so­bie gdy­bać dalej. 

W ja­kim sen­sie odszedł? 

A co jeśli ktoś za­milkł, od­szedł i nie wiemy dlacze­go? Dla mnie to zagadka. 

To­masz, można ci ja­koś pomóc, czy coś? 

A czy wszys­cy jes­teśmy zaw­sze ta­cy dokładni?
Nie po­wodze­nie to coś raczej poważniejszego. 

za­pew­ne nie największą. 

niedo­powie­dze­nie, to spra­wa te­go co niedopowiedział
nie mo­ja zagadka 

Czy naj­większą to nie wiem (za­leży od te­go co zos­tało uk­ry­te :) ) ale z pew­nością z po­wodu pod­rażnienia wyob­raźni są bar­dzo pożądaną za­gadką... Pozdrawiam 

Boxer,wierny. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

tom8grab

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 04:58rudolf88 sko­men­to­wał tek­st Nie czu­je upływające­go cza­su Do­piero [...]

wczoraj, 23:46Żelek sko­men­to­wał tek­st Niespodziewane niekiedy le­piej zap­la­nuje [...]

wczoraj, 23:18♥. Ska­lon A.M sko­men­to­wał tek­st Czasem by­wa tak, że [...]

wczoraj, 23:16♥. Ska­lon A.M do­dał no­wy tek­st Miałam w życiu ta­ki [...]

wczoraj, 22:34Logos do­dał no­wy tek­st Pamiętaj, będąc na ka­ruze­li [...]

wczoraj, 22:32marka do­dał no­wy tek­st Lipy rzu­cały liście pod [...]

wczoraj, 22:28Moon G do­dał no­wy tek­st Czasem by­wa tak, że [...]

wczoraj, 22:17granatowa.czerń sko­men­to­wał tek­st On mnie trzy­mał na [...]

wczoraj, 22:14granatowa.czerń sko­men­to­wał tek­st Nie czu­je upływające­go cza­su Do­piero [...]

wczoraj, 22:06Quanti18 do­dał no­wy tek­st Jak już po­wie­działeś 'a' [...]