Nie da się przejść [...] – eyesOFsoul

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest eyesOFsoul — zgromadziliśmy 47 opinii.

Nie da się przejść przez życie sa­mot­nie. Można. Oczy­wiście, że można po­lubić pus­te łóżko. Można pi­jać sa­mot­nie kawę. Można otaczać się przy­jaciółmi. Można chodzić na siłow­nię o 23:00, bo w su­mie nie ma się nic lep­sze­go do ro­boty. Można pić do wo­li i pa­lić. Można im­pre­zować co weekend lub jeść co weekend obiad u ma­my. Można spać do połud­nia lub zry­wać się o 4 ra­no, by iść w góry. Można jechać do Pa­ryża, bo się chce. Bo mnie stać. Bo daw­no nie chodziło się dziel­nicą łacińską. Można wy­mieniać tę listę bez końca.
Tyl­ko przychodzi ta­ki mo­ment, że to co można... Nie za bar­dzo się chce. Że chciałoby się pot­rzy­mać czyjąś rękę w dłoni. Że prag­nie się ciepła. Że miło byłoby obudzić się u bo­ku ko­goś, kto nie jest jed­no­razo­wy. I nag­le pat­rzysz w lus­tro i masz pra­wie czter­dzieści lat. W od­bi­ciu widzisz tyl­ko swo­je zmar­no­wane szan­se. Dzień po dniu od­bi­ja się w każdej zmar­szce. Masz su­per sa­mochód, jeszcze lep­sze mie­szka­nie. Pięć zer na kon­cie... I pus­tkę.
Wiesz? Nie da się przejść przez życie sa­mot­nie. Pot­rze­ba dialo­gu. Ko­muni­kac­ji. Pot­rze­ba kom­pro­misów. I ciągłej wal­ki o każdą chwilę. A Ty? Wal­czyłeś dzi­siaj do końca?

myśl dnia z 2 sierpnia 2017 roku
zebrała 18 fiszek • 31 lipca 2017, 20:30

I oby Wam się dob­rze żyło. 

Po­lołech no to chlup 

Bo­lo jo se poliwum 

Myśl dnia nig­dy nie była dla mnie "laurem". :) Dzięki.
Jak mi coś dob­re­go wpad­nie, to prze­robie to "ku­lejące" zda­nie. :) 

do­piszę dziś: "Można wy­mieniać tę listę bez końca." Chy­ba to ku­lawe, a może się mylę...

cho­ciaż aku­rat na to przym­knęłam oko i nie to chciałam dopisać...

dziękuję, dob­rej nocy.

psss... tzw. war­sztat pi­sar­ski na­leży dos­ko­nalić nieus­tannie, nie spoczy­waj na" Lau­rze", nie wy­pada. :) 

Cóż... czar­nym ko­niem w tym wyści­gu nie będę. 

i to mnie martwi
szkoda

spodziewałem się cze­goś... zu­pełnie innego 

wdech, całe życie tak mam.

.Ro­dia, dob­rej! :) 

To tyl­ko in­na per­spek­ty­wa życia

Te­mat rzeka

Sa­mot­ność jak cisza, ma różne brzmienie
A ludzie przy, to zag­lusza­nie ciag­le­go nieby­tu z sa­mym sobą

Dob­rej nocy 

~eOs
ale przynudzasz 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

wdech

Użytkownicy
D E F
Aktywność

wczoraj, 21:35Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Ja się py­tom gdzie [...]

wczoraj, 21:07angellfall do­dał no­wy tek­st Czuję się Jak­byś mnie [...]

wczoraj, 21:03angellfall do­dał no­wy tek­st Ile ra­zy będę mu­siała [...]

wczoraj, 21:01angellfall do­dał no­wy tek­st Stoję nad prze­paścią Ty [...]

wczoraj, 20:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ja się py­tom gdzie [...]

wczoraj, 20:41cyt.adela sko­men­to­wał tek­st ,, od­ległość nie dzieli [...]

wczoraj, 20:40cyt.adela sko­men­to­wał tek­st ,,Serce miej ot­warte dla [...]

wczoraj, 20:29mechaa sko­men­to­wał tek­st Grzechy kościoła

wczoraj, 20:21Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Ja się py­tom gdzie [...]