Nawet jeśli potencjalnie istniałby [...] – PanKaczy

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest PanKaczy — zgromadziliśmy 2 opinie.

Na­wet jeśli po­ten­cjal­nie is­tniałby działający wzór ma­tema­tyczny na ok­reśle­nie zacho­wania ko­biet, to mi­mo iż mógłby w wielu przy­pad­kach dać od­po­wied­ni efekt, to jed­nak za żad­ne skar­by nie dało by się go udo­wod­nić.

myśl
zebrała 11 fiszek • 7 grudnia 2011, 23:03

Łat­wiej ująć liczba­mi 're­zonans emocjonalny'
niż ko­bietę ja­kim­kolwiek równaniem.. 

Ko­biety są niep­rze­widy­wal­ne, niepow­tarzal­ne i niepod­le­gające żad­nym wzo­rom ma­tema­tycznym, o! Jes­teśmy nie do udo­wod­nienia i nie do pod­ro­bienia. ;) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

anotherway

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 19:36doremi wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 19:24Vergil wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 19:13doremi wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 19:12doremi sko­men­to­wał tek­st moim

dzisiaj, 19:08danioł do­dał no­wy tek­st każda większość jest w [...]

dzisiaj, 19:08danioł sko­men­to­wał tek­st Chrześcijańska in­ten­cja, by myśleć [...]

dzisiaj, 18:30Cambel do­dał no­wy tek­st W naj­piek­niej­szym wspom­nieniu tli [...]

dzisiaj, 18:16Papużka wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 17:49Vergil wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia