Naprawdę sądzisz, że jesteś [...] – NeCrOtOn

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest NeCrOtOn — zgromadziliśmy 9 opinii.

Nap­rawdę sądzisz, że jes­teś dziś sa­mot­ny? Ja nie ob­chodzę wa­len­ty­nek, dnia mat­ki, dnia oj­ca, dnia bab­ci, dnia dziad­ka, urodzin, imienin, syl­wes­tra, ani wi­gilii. Tak właśnie, kiedy moi współlo­katorzy wy­jeżdżają na święta do domów, ja mówię, że po­jadę dzień po nich. Tak nap­rawdę cały czas jes­tem w mie­szka­niu.

Z każde­go z tych świąt ro­bię so­bie 1 lis­to­pada.

myśl
zebrała 3 fiszki • 14 lutego 2016, 18:54

jeżeli jeździ się tyl­ko w święta, to wychodzi na to samo 

Że nie ob­chodzisz syl­wes­tra to mnie zaszo­kowało! Nie o to chodzi że to są mo­je imieni­ny ale o to że Syl­wester jest zaw­sze podzięko­waniem za Sta­ry Rok i po­wita­niem No­wego lep­sze­go ro­ku: daj Boże. Nie jes­tem sa­mot­ny na­wet wte­dy gdy nie mam kon­taktu z in­ny­mi ludźmi bez­pośred­nio fizycznie. 

Ja z każde­go z tych świąt ro­bię so­bie Pri­ma Aprilis,
bo to pomyłki... 

1 lis­to­pada jest the best! To prze­cież mo­je urodziny;))) 

Nikt nie jest sa­motną wyspą, żyje­my w społeczeństwie, wśród ludzi. Różnych. 
Może to nie jest łat­we, ale można wśród nich zna­leźć przy­jaz­ne oso­by.
Szan­sa jest zaw­sze. Nadzieja umiera os­tatnia, chwilę po naszej śmierci.
Przeg­ry­wamy do­piero wte­dy, gdy sa­mi te­go chce­my, pod­dając się.
Po­wodze­nia. :)
A 1 lis­to­pada jest faj­ny, we­sołych Wszys­tkich Świętych. :) 

@Eli­zabet­ta - Gdyż nie mam rodzi­ny. Wszys­cy poumiera­li. Ko­biety także nie mam, bez szan­sy na jakąkol­wiek. W wieku 22 lat jes­tem wra­kiem i po­winienem już umrzeć. 

Wzruszające a jed­nak praw­dzi­we... Po pros­tu Życie...
Poz­dra­wiam ser­decznie  

Dlacze­go tak? 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Elizabetta

Użytkownicy
M N O
Aktywność

dzisiaj, 09:04Jacob-Filth do­dał no­wy tek­st Prostytutki o długich no­gach [...]

dzisiaj, 08:54Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Bliskość to czyjąś sa­mot­ność [...]

dzisiaj, 08:53ODIUM sko­men­to­wał tek­st Ramy to ta­my umysłu.  

dzisiaj, 08:21Cropka sko­men­to­wał tek­st Sennik

dzisiaj, 07:56Lila_ sko­men­to­wał tek­st Bliskość to czyjąś sa­mot­ność [...]

dzisiaj, 07:29Lila_ do­dał no­wy tek­st Poezja życia

dzisiaj, 07:06Lila_ do­dał no­wy tek­st Sennik

dzisiaj, 06:12Cropka sko­men­to­wał tek­st Każdy ko­lej­ny prze­wod­nik to [...]

dzisiaj, 06:11Cropka sko­men­to­wał tek­st wi-Bracje?