Na początku mówią nam, [...] – zniszczona0701

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest zniszczona0701 — zgromadziliśmy 3 opinie.

Na początku mówią nam, że możemy zos­tać kim tyl­ko zechcemy.
Śmieją się, gdy mówi­my, że będziemy tan­cerka­mi, piosen­karka­mi lub aktorkami.
Po ja­kimś cza­sie mówią, że po­win­niśmy studiować.
Jed­nak kiedy wy­biera­my dzien­ni­kar­stwo, fi­lozo­fię lub kul­tu­roz­naw­stwo - krzy­wią się.
Prze­cież ma­my stu­diować, żeby zna­leźć dob­rze płatną pracę. Nie dla przyjemności.
Idąc za ich radą szu­kamy porządnych studiów.
Które in­te­resują nas (połowicznie).
Po pięciu la­tach znaj­du­jemy pracę. Nie prze­pada­liśmy za stu­diami, za pracą też nie.
I nag­le oka­zuje się, że chce­my ma­lować, fo­tog­ra­fować, pi­sać.
Ale jest już za późno. Ma­my dobrą pracę. Ułożone życie. Dom, drze­wo, 2 dzieci i psa.
A wszys­tko to za cenę marzeń.

myśl
zebrała 1 fiszkę • 20 czerwca 2018, 22:45

Rzad­ko ko­mu uda­je sìę ro­bić to co się kocha. Dla po­cie­sze­nia. Ale po­zos­tają pasje. 

Coś w tym jest .... na szczęście rodzi­ce wspiera­li mo­je pas­je.... Mogłam później ze spo­kojem stu­diować min fi­lozo­fię :-) Nikt nie mówił to nie ma sen­su, ale że to roz­wi­ja. Pra­cować mo­ge niemalże wszędzie bo stu­dia hu­manis­tyczne uczą łat­we­go jak to nazwę " przeb­ranżowa­nia się " 
Do dziś piszę, gram, roz­wi­jam sie twórczo :-) Zy­cie mam nies­tandar­to­we, ale przy­naj­mniej w 75% na swoich wa­run­kach. :-) 

innyżynier 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

$$ many

Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 19:41silvershadow sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 19:17silvershadow sko­men­to­wał tek­st Prawa bez­pra­wiem się nie [...]

dzisiaj, 19:02silvershadow sko­men­to­wał tek­st Prawa bez­pra­wiem się nie [...]

dzisiaj, 18:45wonderful348 do­dał no­wy tek­st ***

dzisiaj, 18:35wonderful348 sko­men­to­wał tek­st Kiedy idzie nam za [...]

dzisiaj, 18:31Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Szorstkie pal­ce strachu ry­sują [...]

dzisiaj, 17:33Cropka do­dał no­wy tek­st Mama po­win­na mieć ser­ce [...]