Na moment. Przydałoby [...] – NeCrOtOn

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest NeCrOtOn — zgromadziliśmy 1 opinia.

Na mo­ment. Przy­dałoby się nam zo­baczyć włas­ne od­bi­cia w lus­trach. Prze­cież przed ni­mi zaw­sze przy­biera­my naj­piękniej­sze po­zy. I żeby zastępo­wały one oczo­dołom oczy. Wte­dy, de­feko­wali­byśmy się je­dynie w toale­tach i, op­lu­wając in­nych, splu­wali na włas­ne twarze. Uderzyw­szy, tonęli­byśmy we łzach naszych ofiar. A czy­niąc im dob­ro, kąpa­li się w swoich czułos­tko­wych poświatach, za­wie­szo­nych między drgający­mi po­wieka­mi. Być może szkło zob­li­gowałoby śle­pych do wyjęcia be­lek, a widzących zbyt wiele – do przym­rużenia oczu.

Poczu­libyśmy, że nasza część uk­ry­wa się w in­nej oso­bie. Choć przez mo­ment.

myśl
zebrała 1 fiszkę • 10 października 2017, 13:28

Dobre.
Poz­dra­wiam. :)) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yestem

Użytkownicy
M N O
Aktywność

dzisiaj, 11:55onejka sko­men­to­wał tek­st Nie do­wiesz się ile [...]

dzisiaj, 11:52onejka sko­men­to­wał tek­st w za­mie­sza­niu za­haczyły się [...]

dzisiaj, 11:50onejka sko­men­to­wał tek­st dlaczego świat tak bo­gaty nie [...]

dzisiaj, 11:45szpiek sko­men­to­wał tek­st Dobrze, że na cy­tatach [...]

dzisiaj, 11:24zofija sko­men­to­wał tek­st Kiedy od­da­lamy się od [...]

dzisiaj, 11:20filutka do­dał no­wy tek­st Romans. Krótkot­rwałe użycie?

dzisiaj, 11:08zofija sko­men­to­wał tek­st Dobrze, że na cy­tatach [...]

dzisiaj, 11:07zofija do­dał no­wy tek­st Mężczyzna też pot­ra­fi.. tyl­ko trze­ba [...]

dzisiaj, 10:25szpiek sko­men­to­wał tek­st Nie do­wiesz się ile [...]

dzisiaj, 09:19RozaR do­dał no­wy tek­st Sztuka współczes­na