na li­tości świata zbu­dowa­ne [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 25 opinii.

na li­tości świata zbu­do­wa­ne im­pe­rium
kosztem nie do osza­co­wa­nia...

ręko­ma niemiec­kich faszystów i żydow­skiej chci­wości

myśl
zebrała 8 fiszek • 3 lutego 2018, 12:33

Sebastian,
to cieka­wa, choć zakłama­na his­to­ria. Pe­wien po­lityk zna­ny z kon­tro­wer­syjnych wy­powie­dzi zauważył, że ten naród nie był jed­no­lity. Była gru­pa Żydów or­to­dok­syjnych, głębo­ko wierzących i oni wy­jecha­li do Iz­raela, al­bo zos­ta­li wymordowani, [...] — czytaj całość

Moc­ne.
Ale nie byłbym sobą, gdy­bym się nie zgodził ze smoczą mądrością :) 
Bar­dzo dob­ra myśl.
Na główną.
Poz­dra­wiam :) 

Yes­tem,
in­te­resu­je się trochę te­matyką kre­sową i wiem do cze­go zmie­rzasz... Po­win­niśmy o tym głośno mówić, i o tym co działo się i kto za­siadał w ko­munis­tycznym apa­racie ter­ro­ru. Ten " wredny [...] — czytaj całość

Sebastian,
Nies­te­ty, nie każdy Po­lak, są ta­cy, którzy myślą, że to dob­ry i pra­wy człowiek, a na świecie jest nieświado­mych jeszcze więcej...
Zas­ta­nawiające jest to, że ten "wred­ny pol­ski an­ty­semi­tyzm" był ja­koś dziwnie [...] — czytaj całość

Odtwórz

Dob­ree, obo­wiązko­we po­win­no być 

Nie czas na smu­tek... Gros­sa każdy Po­lak dob­rze zna, a przy­naj­mniej po­winien i znać po­winien też powód dlacze­go ten soc­jo­log ro­bi to co ro­bi. Każdy po­ważny his­to­ryk wyśmiewa je­go pra­ce i sposób [...] — czytaj całość

Dzięki. Smut­no ja­koś... Posłuchałem dziś so­bie co wy­gadu­je Gross na te­mat "ofic­jalnej po­lity­ki an­ty­semic­kiej"... przez chwilę to było na czołówce ta­kiego... po­dob­no pol­skiego por­ta­lu WP... ta­ki on pol­ski, jak obo­zy... Smut­ne jest [...] — czytaj całość

A ja dziękuję za świet­ny ko­men­tarz - fe­lieton właści­wie, który uwy­puk­la ideę Two­jej niemyśli.

Dob­re­go ty­god­nia Ar­turze :-))) 

Ela, dziękuję Ci za wi­zytę i nieby­wałą OD­WAGĘ pi­sania pod niepo­pularną niemyślą. :)
Uważam po­dob­nie, dla­tego kry­tykuję cechy, a nie naród. Z tą od­wagą u wyb­rańców jest różnie, tra­fiają się też ludzie odważni, [...] — czytaj całość

Ce­nię niemiec­ki or­dnung i uważam Żydów za "naród wyb­ra­ny". Wśród Żydów jest wielu ludzi o wy­bit­nych uz­dolnieniach. Wielu z tej nac­ji naukowców, uczo­nych, ar­tystów... Jed­ne­go im w sposób wyjątko­wo wi­doczny bra­kuje - od­wa­gi. Świet­nie to od­dał Po­lański w fil­mie Pianis­ta, chy­ba na­wet w sposób nieza­mie­rzo­ny... O in­nych bra­kach nie będę wspominać...

Bar­dzo wy­mow­na myśl. Uzasadniona. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

wczoraj, 22:41Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Dzień myśli

wczoraj, 21:22lukaajka do­dał no­wy tek­st Północ wy­biła ze­garo­wa tar­cza, [...]

wczoraj, 21:20lukaajka do­dał no­wy tek­st Nie za­pom­nij się świeżych [...]

wczoraj, 21:18lukaajka do­dał no­wy tek­st Czy pa­miętasz tą dziew­czynę [...]

wczoraj, 21:04yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedy umierasz, ska­zany na [...]

wczoraj, 21:02yestem sko­men­to­wał tek­st YHYM

wczoraj, 20:57yestem sko­men­to­wał tek­st W po­ciągu

wczoraj, 20:49yestem sko­men­to­wał tek­st Hala Izer­ska - świt

wczoraj, 20:43yestem sko­men­to­wał tek­st Zwycięstwo

wczoraj, 20:40yestem sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]