10 stycznia 2016 roku, godz. 13:16  27,0°C

Najlepsze co nas może spotkać to możliwość pracy nad czymś co wymaga wysiłku.

Dedykowane: Moim uczniom.

Duch_Sumienia Bartosz
 9 sierpnia 2016 roku, godz. 1:41

Ten kto porząda sukcesu na siłę jest słabszy niż ten co poddaje się woli nieba... bo ma wiare większą niż ten co z lęku walczy z innymi...

Duch_Sumienia Bartosz
 9 sierpnia 2016 roku, godz. 1:39

o, o...

właśnie o to mi chodzi:

"Cho­ciaż jak tak się zas­ta­nowić to nie wiem, kto tam jest słab­szy, kto sil­niej­szy. Człowiek ja­ko całość to zbyt skom­pli­kowa­na is­to­ta, by ją styg­ma­tyzo­wać."

szpiek Mariusz
 9 sierpnia 2016 roku, godz. 00:12

Przeczytałem komentarze poniżej i mam takie skojarzenia, spostrzeżenia ...
Znam pewną rodzinę, 4 rodzeństwa, wychowywali się w podobnych czasach i warunkach, mieli tych samych rodziców. Dwoje z nich założyło rodziny, zdobyli pewien majątek, jedna z tych dwojga osób świadczyła swoje usługi m.in. W Szymborskiej , jakby nie patrzeć odnieśli sukces. Pozostała dwójka żyje na garnuszku rodzeństwa i rodziców, nie założyła rodzin, mieszka i opiekuje się rodzicami.
Mają odmienne problemy, ale gdy są razem wszyscy wyglądają na szczęśliwych.
I nie wiem jak zdefiniować sukces, co to znaczy radzić sobie w życiu, od czego to wszystko zależy. myślę, że na pewno nikt nikogo w tej rodzinie nie kopie w tyłek, tylko wszyscy się wspierają. Jedni cieszą się, że mają czym z kim się dzielić, inni, że ktoś się z nimi dzieli, silniejsi akceptują słabszych, myślę, że ich siła, sukces polega na tym, że są razem. Chociaż jak tak się zastanowić to nie wiem, kto tam jest słabszy, kto silniejszy. Człowiek jako całość to zbyt skomplikowana istota, by ją stygmatyzować.

Duch_Sumienia Bartosz
 10 stycznia 2016 roku, godz. 23:02

Źle mnie zrozumiałaś... Ja też nie lubie słowa sukes który opisują wszyscy macherzy od marketingu... Sukesem uważam radzenie sobie w życiu... pójście ciągle do przodu,

Co nie znaczy, że nie trzeba wymagać równo od ludzi. Trzeba.

"Po­doba mi się jed­no zda­nie, które w tym wszys­tkim na­pisałeś czy raczej ury­wek zda­nia "Na­wet 6, tyl­ko poszu­kałbym mu po­mo­cy... " Często po­mocą jest zro­zumienie. Tyl­ko człowiek, który czu­je się bez­pie­cznie i ma zas­po­kojo­ne pod­sta­wowe pot­rze­by życiowe ..."

- Nie koniecznie właśnie, historie ludzi, którzy osiągneli sukcesy w życiu mówią, że im trudniej mieli, im bardziej pod górę i im bardziej od siebie wymagali tym dalej zaszli.

Jedno jest pewne wymaganie od siebie mniej szkodzi niż litowanie się nad sobą. Czasami nieświadomość tego w jakiej człowiek jest dolinie dodaje mu skrzydeł.

meedea Aleksandra
 10 stycznia 2016 roku, godz. 22:55

Bartku mamy inne doświadczenia i inne przekonania co do ludzi, nie powinniśmy ze sobą rozmawiać, bo nie dojdziemy do porozumienia. Ty jesteś nastawiony na osiągnięcie sukcesu w życiu, dla mnie sukcesem jest gdy ktoś w trudnej sytuacji życiowej ma ochotę żyć i nie poddawać się. Podoba mi się jedno zdanie, które w tym wszystkim napisałeś czy raczej urywek zdania "Na­wet 6, tyl­ko poszu­kałbym mu po­mocy... " Często pomocą jest zrozumienie. Tylko człowiek, który czuje się bezpiecznie i ma zaspokojone podstawowe potrzeby życiowe ... jest w stanie osiągnąć sukces. Pozdrawiam Cię serdecznie i życzę Ci wielu sukcesów w tym co robisz :)

Duch_Sumienia Bartosz
 10 stycznia 2016 roku, godz. 22:50

Poza tym, nie rozumiem teraz twojego zdziwienia moimi słowami, jeśli sama ich motywujesz do wymagania od siebie...

czytaj. własny tekst.

Duch_Sumienia Bartosz
 10 stycznia 2016 roku, godz. 22:47

"Życie to nie ze­gar. Cza­sem trze­ba stanąć, cza­sem iść równo a in­nym ra­zem przys­pie­szyć. Wszys­tko za­lezy od sy­tuac­ji w której się znaj­du­jemy."

- Wiem, ale jest jedna wspólna cecha zegara i świata i ogólnie rzeczywistości... jest to równa motywacja do życia, jeśli tego nie ma... nic się nie osiągnie.

Duch_Sumienia Bartosz
 10 stycznia 2016 roku, godz. 22:46

"Jeśli wy­magałbyś radze­nia so­bie od dziec­ka bi­tego przez swoich rodziców al­ko­holików by miało chęć uczyć się, lub od nas­to­lat­ka, który jest bez­domny, by dos­tał 5 z ma­tema­tyki to gra­tulu­je Ci."

- Może nie odrazu 5, chociaż czemu nie? Nawet 6, tylko poszukałbym mu pomocy... Ty właśnie ich tym dyskryminujesz, że ktoś ma gorsze warunki na starcie to nie może być równie dobry co ten który ma bogatych rodziców?

Co za brednie... Już wiem dlaczego ludzie pozostają w biedzie... całe życie, bo ssą nauczyciele co się litują nad nimi, zamiast im dawać kopa... do życia.

Mam nadzieje, że nad sobą się tak nie litujesz jak nad swoimi uczniaami?

meedea Aleksandra
 10 stycznia 2016 roku, godz. 22:40

Jeśli wymagałbyś radzenia sobie od dziecka bitego przez swoich rodziców alkoholików by miało chęć uczyć się, lub od nastolatka, który jest bezdomny, by dostał 5 z matematyki to gratuluje Ci. O ile piszą jak nauczyć się empatii w tych mądrych książkach to ... czytaj. Przyda się. Nie oceniaj mojej pracy, skoro nie znasz mnie i moich uczniów. Życie to nie zegar. Czasem trzeba stanąć, czasem iść równo a innym razem przyspieszyć. Wszystko zalezy od sytuacji w której się znajdujemy.

Duch_Sumienia Bartosz
 10 stycznia 2016 roku, godz. 22:29

Jak słyszę jak ktoś grzecznie prosi to widzę odrazu przed oczami "dobrą zmianę"... Kaczyńskiego, który w kampanii prosi, a jak dostaje władzę to "wali po łbe".

"Jeśli ktoś nie ma mo­tywac­ji to działania, to naj­praw­do­podob­niej z cze­goś to wy­nika i trze­ba poszu­kać przyczy­ny, bo prze­cież każdy człowiek lu­bi osiągać suk­ces, czuć się dob­rze, być docenionym"

- Trochę naiwne podejście do sprawy... Albo tylko starasz się pani Meedeo takie wrażenie robić...
Ale kobiety często tak robią... tu [...]

meedea Aleksandra
 10 stycznia 2016 roku, godz. 22:19

Ja nie wymagam. Ja grzecznie proszę. Staram się moich uczniów traktować tak, jak sama chciałabym być traktowana. Jeśli ktoś nie ma motywacji to działania, to najprawdopodobniej z czegoś to wynika i trzeba poszukać przyczyny, bo przecież każdy człowiek lubi osiągać sukces, czuć się dobrze, być docenionym.

Duch_Sumienia Bartosz
 10 stycznia 2016 roku, godz. 22:17

Ale jesli nie będziesz wymagać nic, to niczego się nie nauczą... A na pewno nie nauczą się wymagać sami od siebie... a to chybaa ważniejsze prawda?

Tego uczą wszystkie książki o sukcesie, że trzeba wymagać, nauka to nie łaska...

meedea Aleksandra
 10 stycznia 2016 roku, godz. 22:14

Skąd Ty masz takie przekonania o nauczycielach? :(
Wymagać?
Jezu ...
Przykre.

I co na portalu literackim?

Duch_Sumienia Bartosz
 10 stycznia 2016 roku, godz. 22:11

Masz racje, cofam moje słowa - zadaniem dobrego nauczyciela to jest wymagać...

Tylko dlaczego na portalu poetyckim? ;>

meedea Aleksandra
 10 stycznia 2016 roku, godz. 22:08

Duch... z największym szacunkiem, ale nie rozumiem Twojej wypowiedzi. Dlaczego moją to pisać moi uczniowie, skoro to wynika z mojej potrzeby?I mojej obserwacji i doświadczenia. I ta dyktatura... Że niby kto? I jak?