Najłatwiej przemycić kłamstwa pomiędzy [...] – szpiek

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest szpiek — zgromadziliśmy 11 opinii.

Najłat­wiej prze­mycić kłam­stwa po­między praw­da­mi.

myśl
zebrała 22 fiszki • 19 lutego 2017, 23:54

Tak, naj­większe kłam­stwa z prawd są utkane.
Poz­dra­wiam. :) 

Hmm. Nie uważam się za pa­tolo­giczne­go kłamcę, ale nie ufam śle­po. Obłuda częściej uważana za prawdę, bo "ta­ka ład­na i kon­formis­tyczna" ;) oj nie nie, ;) 

nad ma­terią kłam­stwa spędziłem spo­ro lat.. od po­gar­dy po przyk­re wnios­ki :I

je­dyną karą dla kłamców jest fakt, że ni­komu nie pot­ra­fią uwie­rzyć.. i w sposób nadzwyczaj­ny.. oba­wiają się kon­fron­tacji, a szko­da :))

a te­mat raczej wtórny :) 

nieja­ko se­ryj­nie, jak mi Bóg miły , cięte ,rozumiem 

To ta­ka gra na in­te­ligen­cję. I poczu­cie błys­kotli­wości. Prze­bywając w ja­kimś gro­nie więcej niż w do­mu nie chcesz by za­biła Ciebie ru­tyna, mózg...on płacze bez bodźców...hmm tak wmówiłam na 5 mi­nut, że [...] — czytaj całość

Wyjątko­wo traf­nie :-)

Nies­te­ty często się to stosuje. 

Święta praw­da .. 

Też taak od­czy­tałem, ale przy okaz­ji jeszcze mnie gdzieś nieg­dzieś po­niosło. :) 

Ja bar­dziej miałem na myśli, że praw­da, ta­ka oczy­wis­ta usy­pia czuj­ność i też w te­dy trud­no zarzu­cić ko­muś, że kłamie, np. jak ktoś może kłamać w spra­wie "A", sko­ro o spra­wach "B", "C" i "D" po­wie­dział prawdę. 

To oczy­wis­ta oczy­wis­tość, to tak jak z pi­saniem wier­sza czy książki, bez kłam­stw praw­da sa­ma może nie po­nieść czy­tel­ni­ka do os­tatniego wer­sa, do os­tatniej stro­ny. Tak sa­mo życie w praw­dzie jest nud­ne i prze­widy­wal­ne, ale z wple­cionym weń kłam­stwem jest jak rosół z kaczki z od­ro­biną nat­ki piet­ruszki i kil­ko­ma nut­ka­mi tak zwa­nego piep­rzu ziołowe­go. To bedzie tek­st po­nie­działku - czy ktoś po­dej­mie rękawicę? 

fyrfle

Użytkownicy
R S T
Aktywność

wczoraj, 23:44yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 23:29yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

wczoraj, 23:17yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 23:10Logos do­dał no­wy tek­st Kiedy leżysz to nie [...]

wczoraj, 23:02yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

wczoraj, 22:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jesteś tyl­ko przys­tawką do [...]

wczoraj, 22:52Logos do­dał no­wy tek­st Jesteś tyl­ko przys­tawką do [...]

wczoraj, 22:50yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz, że ktoś [...]

wczoraj, 21:42Logos do­dał no­wy tek­st Nakładam ho­mon­to będąc niewol­ni­kiem, [...]

wczoraj, 21:39Logos sko­men­to­wał tek­st Nim umrę, nau­czcie mnie [...]