Najczęstszy błąd w wyrazie [...] – nicola-57

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest nicola-57 — zgromadziliśmy 14 opinii.

Naj­częstszy błąd w wy­razie rząd.

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 października 2017, 17:59

za­raz po mnie to chy­ba masz naj­lep­sze afo­ry r. żenskiego 

Dziękuję pięknie za słowa uz­na­nia, bo nie znam mo­derac­ji, ani tym bar­dziej ad­mi­nis­trac­ji, więc po pros­tu od­bieram Two­je słowa ja­ko błogi kom­ple­ment i raz jeszcze ser­decznie To­bie, za te miłe słowa w moim kierun­ku, dziękuję! :) 

ar­czi, Ty na­wet nie ro­zumiesz tek­stów, które czy­tasz.A to już tra­gedia. Ale nie na tym por­ta­lu. Tu­taj aku­rat ta­ki "mendżetz" jak Ty, może być moderatorem. 

ależ du­reń mnie od­wie­dził... :)
tak, du­reń i pla­giator i ... pu­pilek administracji.

ad­mi­nis­trac­ji składam wy­razy współczucia. 

"Nie mów pod rząd, bo zro­bisz błąd"

CÓŻ ZA OK­ROPNY PLAGIAT!!!oneone 

ba­wię się da­lej. :)

masz wolną wolę, która jest tak bar­dzo pot­rzeb­na do pow­ro­tu do źródła. Widzę, że nie umiesz z niej korzystać.

Tak nap­rawdę mądrość nie is­tnieje, ale Ty oczy­wiście te­go nie wiesz... A co is­tnieje??? :)))

"okiij" ko­niec Twoich tan­detnych pro­wokac­ji pod jaśnis­tym, ale po­dob­no ważnym tek­stem.Weź grab­ki, szpa­delek i spier*da­laj do piaskownicy. 

"Mężczyzn możesz ana­li­zo­wać, ko­biety tyl­ko podzi­wiać" - cy­tując Wil­de'a. Nic już nie mówię. Podzi­wiam, tyl­ko Pa­nią i Pa­ni głupotę, która pogrąża się w odmętach włas­nych ab­surdów. Mnie również to ba­wi, choć z tra­gedii nie po­win­no się śmiać (z bul­wersu można).
Z poz­dro­wieniami :) 

pogrążaj się da­lej, mnie to ba­wi. :)

bez pozdrowień. 

Wychodzi na to, że z sobą również po­win­naś przes­tać "dys­ku­tować". To ty­powe wśród ta­kich per­son. A myślałem, że mo­dus vi­ven­di i z ni­mi jest osiągalny.
Poz­dra­wiam :) 

18:49, 19:38, "t(fuj)" poziom.
wy­bacz, z dur­niami nie dyskutuję. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

nicola-57

Użytkownicy
M N O
Aktywność

dzisiaj, 20:09Vergil sko­men­to­wał tek­st Jesień

dzisiaj, 20:01Vergil wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 19:59Cambel sko­men­to­wał tek­st Każda me­lodia ko­jarzy mi [...]

dzisiaj, 19:59Vergil sko­men­to­wał tek­st (no) exit

dzisiaj, 19:55Badylek sko­men­to­wał tek­st KLER(i ja)

dzisiaj, 19:46Vergil wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 19:44Vergil sko­men­to­wał tek­st To tyl­ko słowa

dzisiaj, 19:42Vergil sko­men­to­wał tek­st Proza życia poety

dzisiaj, 17:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st KLER(i ja)

dzisiaj, 17:10yestem sko­men­to­wał tek­st Dzień zły łzy