...najczęściej to my sami [...] – annak

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest annak — zgromadziliśmy 4 opinie.

...naj­częściej to my sa­mi ska­zuje­my się na ból, cier­pienie, pow­ra­cając do wspom­nień, które roz­dra­pują zab­liźnione ra­ny...

myśl
zebrała 86 fiszek • 27 sierpnia 2011, 19:52

ano mu­simy, choć jest to trudne... 

Praw­da... nies­te­ty żeby to zro­zumieć mu­simy dojrzeć... 

niestety...

poz­dra­wiam :))) 

dokład­nie tak... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

karatetyka

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 19:35szpiek sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]

dzisiaj, 19:23piórem2 do­dał no­wy tek­st Kto ko­lana ugi­na, czer­pie [...]

dzisiaj, 19:19Badylek sko­men­to­wał tek­st Myślisz, ze da sie [...]

dzisiaj, 18:09danioł sko­men­to­wał tek­st ego postępu­je nieegois­tycznie je­dynie [...]

dzisiaj, 18:06danioł sko­men­to­wał tek­st fakt wol­nej wo­li nie [...]

dzisiaj, 17:47AMA sko­men­to­wał tek­st moje wa­kacyj­ne spoj­rze­nie: ra­dość [...]

dzisiaj, 17:46cyt.adela sko­men­to­wał tek­st poeta ma wpływ na [...]

dzisiaj, 17:16yestem sko­men­to­wał tek­st moje wa­kacyj­ne spoj­rze­nie: ra­dość [...]