mrozem malowana na szybie zimorośl [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 10 opinii.

mro­zem ma­lowa­na na szybie
zi­morośl niewin­na

myśl
zebrała 14 fiszek • 19 grudnia 2017, 20:52

Faj­nie, że się spodobało.
Tak, zi­my ja­kieś ta­kie uduszo­ne w smo­gu, sza­re i bez białego puchu, a techno­logia... krad­nie nam nie tyl­ko czas, ale i uro­ki te­go świata...
Poz­dra­wiam. :)) 

a wiesz, że tęskno mi do tych zi­morośli oj bar­dzo... kiedyś sie­działam w kuchni z moim dziad­kiem, a szy­by zma­towiały od tych ma­lowi­deł... dzięku­je za chwi­le wspom­nień...szko­da, ze nie ma już ta­kich zim jak wte­dy, świat był jak­by łat­wiej­szy a cza­su nie kradła nam no­woczes­na technologia... 

Ma­lusia, Ka­ti, Oskar
bar­dzo Wam dziękuję za chwilę zat­rzy­mania pod moją niemyślą.
Miłego dnia. :)) 

Bar­dzo spo­dobała mi się ,,zi­morośl". Pozdrawiam.;))) 

coś ład­ne­go na­baziałeś ;-)P 

Pa­miętam jak Mo­ja Św.pa­mięci bab­cia opo­wiadała o ta­kich ma­lowidłach na ok­nach i na oszro­nionej pie­rzy­nie :) Wte­dy to były zi­my :) Dziękuję za to przy­wołane wspom­nienie :)

Poz­dra­wiam Ciep­lutko Yes­tem :) 

Bo kwiat pap­ro­ci w pyszczku jed­no­rożca po­jawia się w prze­sile­nia. ;)
Miłego po­połud­nia. :)) 

Kto ją dos­trzegł, zna­lazł swój kwiat pap­ro­ci,
to nic, że w środ­ku zi­my, wszak ma­my dziś mieć ja­kieś przesilenie;) 

Bo ok­na trzyszy­bowe, no­woczes­ne, ener­goo­szczędne i ... mniej ro­man­tyczne... ;)
Dob­rej noc­ki. :)) 

Roz­ta­piana no­sem przyt­kniętym do szy­by. Ta­kich zim te­raz nie ma...

:-))) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

wczoraj, 22:41Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Dzień myśli

wczoraj, 21:22lukaajka do­dał no­wy tek­st Północ wy­biła ze­garo­wa tar­cza, [...]

wczoraj, 21:20lukaajka do­dał no­wy tek­st Nie za­pom­nij się świeżych [...]

wczoraj, 21:18lukaajka do­dał no­wy tek­st Czy pa­miętasz tą dziew­czynę [...]

wczoraj, 21:04yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedy umierasz, ska­zany na [...]

wczoraj, 21:02yestem sko­men­to­wał tek­st YHYM

wczoraj, 20:57yestem sko­men­to­wał tek­st W po­ciągu

wczoraj, 20:49yestem sko­men­to­wał tek­st Hala Izer­ska - świt

wczoraj, 20:43yestem sko­men­to­wał tek­st Zwycięstwo

wczoraj, 20:40yestem sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]