Można wygrać z prawdą, [...] – zofija

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest zofija — zgromadziliśmy 13 opinii.

Można wyg­rać z prawdą, wyg­ry­wając z kłam­stwem.

myśl
zebrała 3 fiszki • 11 lipca 2018, 12:14

To pa­suje do re­ligii ka­tolic­kiej, można wyg­rać z jej praw­da­mi, wyg­ry­wając z jej kłam­stwa­mi - czy­li pod­ważając je. Zresztą można to przy­lepić chy­ba do każdej re­ligii i idei. 

To, co się ro­bi na stro­nie? ;) 

widziałam Ad na stronie
wiesz co ro­bił ? :) 

Ja­ki ad­min? :D
Ko­men­tarze... jeśli chodzi o mo­je, to są jeszcze gor­sze od ut­worów. ;)
Miłego wie­czor­ku. :)) 

fiszki do lamusa
liczą się tyl­ko komentarze
po­noć ad­min wy­biera naj­lep­sze z naj­gor­szych :p 

Wiem, dałem fishkę. :)) 

miało być wieloznaczne 

Wieloz­naczne. ;)
1. Z kłam­stwem (pod rękę)
2. Po­konać prawdę zwy­ciężając kłam­stwo - zwy­cięstwo to­tal­ne, które jest w za­sadzie po­rażką, po­zos­ta­wieniem spustoszenia...
3. Z prawdą (pod rękę),
4. Zniszczyć prawdę opartą na niep­raw­dzi­wym założeniu, choćby jednym.
5. Zag­rać me­lodię bez fałszu, czys­to... na grze­bieniu. :P 
itp. :)) 

Skom­pli­kowa­ne, bo ja wiem? - raczej do teore­tyczne­go roz­ważania przez fi­lozofów czy tam myśli­cieli gme­rających we włosie, chcących go nie na tyl­ko podzielić na czwo­ro, za­tem cóż... 

;) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 00:57Nölle sko­men­to­wał tek­st Rozbitek

dzisiaj, 00:05Yankes sko­men­to­wał tek­st Wyrzuty su­mienia mają zaw­sze [...]

dzisiaj, 00:04Eufemia sko­men­to­wał tek­st Jedyne, co jes­tem win­na [...]

wczoraj, 23:19yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrzuty su­mienia mają zaw­sze [...]

wczoraj, 23:10yestem sko­men­to­wał tek­st Niegotowość dys­kwa­lifi­kuje.  

wczoraj, 23:05Yankes sko­men­to­wał tek­st Wyrzuty su­mienia mają zaw­sze [...]

wczoraj, 22:56stepbyson sko­men­to­wał tek­st Niegotowość dys­kwa­lifi­kuje.  

wczoraj, 22:52yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrzuty su­mienia mają zaw­sze [...]

wczoraj, 22:45yestem sko­men­to­wał tek­st Jedyne, co jes­tem win­na [...]

wczoraj, 22:43yestem sko­men­to­wał tek­st Stara ru­ra nie przes­ta­je [...]