Może nie ma w [...] – Logos

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Logos — zgromadziliśmy 1 opinia.

Może nie ma w tym życzli­wości z mo­jej stro­ny, ale bez względu na to, wczu­wam się w dru­giego człowieka nie osądzając go. Wiem, że łat­wo przychodzi rzu­canie złych słów, a raczej myśli. To jed­nak mi­mo wszys­tko sta­ram się siebie sta­wiać w sy­tuac­ji dru­giego człowieka. Owo­cem te­go jest niejed­nokrot­nie po­jed­na­nie, kiedy to z op­rawcą po la­tach pot­ra­fię zaofe­rować mu swój czas, swoją uwagę i vi­ce ver­sa. Nie wiem, na ile ta dru­ga oso­ba jest te­go świado­ma i to czy ja się uczę od niej, czy ona ode mnie, te­go po­jed­na­nia, to jed­nak jest to piękne. Po­lecam. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 8 listopada 2018, 21:34

pos­taw się w mojej 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
K L M
Aktywność

dzisiaj, 16:26oszi3 sko­men­to­wał tek­st Zamiast być sa­mowys­tar­czal­ni — [...]

dzisiaj, 14:49sprajtka do­dał no­wy tek­st Echo chodzi za mną

dzisiaj, 12:23sprajtka sko­men­to­wał tek­st Abecadło z nieba spadło

dzisiaj, 11:14bystry.76 wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 11:04bystry.76 do­dał no­wy tek­st zwijam cię naprędce jak sta­ry [...]

dzisiaj, 10:20yestem sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie dwieście dwu­nas­te

dzisiaj, 10:16yestem sko­men­to­wał tek­st Abecadło z nieba spadło

dzisiaj, 10:14yestem sko­men­to­wał tek­st Zamiast być sa­mowys­tar­czal­ni — [...]

dzisiaj, 10:13yestem sko­men­to­wał tek­st Można być pew­nym siebie, [...]

dzisiaj, 10:11yestem sko­men­to­wał tek­st Wrócić tu­taj po kil­ku [...]