> może najbardziej nieszczęsną [...] – marcin kasper

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest marcin kasper — zgromadziliśmy 18 opinii.

> może naj­bar­dziej nie­szczęsną wol­nością jest wol­ność bez­pańskiego psa

Odtwórz

myśl
zebrała 4 fiszki • 19 maja 2019, 14:31

Jeśli py­tanie o zro­zumienie co myśli dru­gi człowiek, bo może myśleć inaczej niż ja, uważasz za wiel­ce nies­to­sow­ne to rzeczy­wiście nie ma­my o czym rozmawiać. 

oby
czas pokaże 

za­pytałem, bo w ta­kich przy­pad­kach, żeby wydłużyć życie czwo­rono­gowi, niezbędną jest spec­ja­lis­tyczna opieka

hmm... ob­licza wolności 

jest weterynarzem? 

i co zro­biłaś z tym wrośniętym łańcuchem? 

wiesz dlacze­go uciekają? 

Li­la, dob­ra z Ciebie ko­bieta, ale znam ta­kich, którzy bez­pańskie psy trak­tują ki­jem al­bo bar­dziej os­trym narzędziem i oni sta­nowią większość. Wol­ność psów, które zer­wały się z łańcucha naj­częściej za­mienia się w trwałe oka­lecze­nie al­bo szybką śmierć

mo­nic, tek­st jaśniście czy­tel­ny. Twój ko­men­tarz wy­soce nies­to­sow­ny, więc może po­mil­czmy chwilę, każde z osob­na nad sobą 

ja się cza­sem włóczę jak pies
śpię na tra­wie w krzakach
spo­tykam psy bez­pańskie i pańskie
ale ludzi ja­kiś też :)

cze­mu piszesz nie­szczęsną?
że to smut­ne jest, że tyl­ko tak mogą być wol­ni?
czy coś innego? 

a ja się popłakałem na tym fil­mie i mi nie wstyd, bo to nie ma nic do rzeczy czy ko­bieta czy mężczyz­na ... nie płacze kto nie wrażli­wy i ka­mień za­miast ser­ca w pier­si no­si ... 

hmm, nie wiem co powiedzieć
by­wam ja­ko tzw. wo­lon­ta­riusz w hos­picjach i...w schro­nis­kach dla zwierząt
i tu i tam uk­radkiem wy­cieram łzy, bo one kur*wa ta­kie niemęskie
ech.. 

Menu
Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 18:39tallea do­dał no­wy tek­st Samotność, to pus­ty­nia, gdzie [...]

dzisiaj, 18:23Evulka wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 17:54Moon G sko­men­to­wał tek­st > trzy cno­ty ludzkie: wiara, [...]

dzisiaj, 17:45Moon G do­dał no­wy tek­st DETEKTYW RUT­KOW­SKI (piosen­ka)

dzisiaj, 17:42ODIUM sko­men­to­wał tek­st Tylko kłam­stw słucha­my do [...]

dzisiaj, 17:42ODIUM sko­men­to­wał tek­st Goni człowiek ogon swo­jej [...]

dzisiaj, 17:40ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 17:38szpiek sko­men­to­wał tek­st Jak zos­tanę pre­zyden­tem obiecuję [...]

dzisiaj, 17:32Moon G sko­men­to­wał tek­st Gdyby ktoś miał na [...]

dzisiaj, 17:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz, że ktoś [...]