Motto, które będę pielęgnować, [...] – onejka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest onejka — zgromadziliśmy 6 opinii.

Mot­to, które będę pielęgno­wać, żebym uniknęła sza­leństwa - 

"Sza­leństwem jest wie­rzyć, że człowiek zły postąpi dob­rze" Roz­myśla­nia Ma­rek Aure­liusz

myśl
zebrała 4 fiszki • 17 lutego 2019, 21:01

Michał, jes­teś realistą i wszys­tko co na­pisałeś to kon­kret­ne i dob­re wskazówki...choć z cza­sem uważam, że po pros­tu nie war­to co do niektórych uświada­miać im jak są płyt­cy...gdyż zaw­sze od­wołuje­my się do [...] — czytaj całość

Onej­ka, z roz­mysłem, to już nie błąd, to ma­nipu­lac­ja, per­fidna i wred­na...
Słoneczkiem cho­wającym się drażnię. :P
Miłego po­połud­nia. :)) 

nie wiem czy is­tnieją do końca źli czy dob­rzy ludzie. jed­nak zacho­wują się wo­bec in­nych tak lub inaczej. nad­sta­wiając dru­gi po­liczek sta­jemy się sprzy­mie­rzeńca­mi zła, to­ruje­my mu drogę, równocześnie ut­rzy­mując sta­tus quo - czy­li pop­rzez od­po­wied­nią reak­cję nie dając szan­sy na zro­zumienie błędu, który może zos­tać powtórzo­ny względem ko­goś in­ne­go. moim zda­niem zaw­sze na­leży się bro­nić, choćby uni­kając tok­sycznych osób. 

Oooo otóż to Elu, dokład­nie to miałam na myśli, gdy­by nie mój idealizm i op­ty­mizm nie miałabym dzi­siaj doła. Szu­kam spo­sobu, żeby wyjść. Stąd mo­ja obec­na , jak ma­wia Ar­tur - tfuur­czość ;) Ale, Ty ? Two­ja równo­waga jest mi wzo­rem ! poz­dra­wiam :):)

Ar­tur, można się po­mylić, ale ro­bić to z roz­mysłem...jest tyl­ko podłe ?
Dzień dob­ry :) 

Ma­rek się my­lił. Człowiek zły też ma pra­wo się my­lić. ;)
Dob­ra­noc. :)) 

Również będę pielęgno­wać. Żeby wyz­być się idealiz­mu i niepop­rawne­go optymizmu.
Tyl­ko, czy zdołam...

:-))) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 21:32Clyde wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 21:32Clyde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 20:58Radziem do­dał no­wy tek­st Złota godzi­na w fo­tog­ra­fii [...]

dzisiaj, 20:39Cropka do­dał no­wy tek­st Bogaty ma tyl­ko ty­le [...]

dzisiaj, 20:38Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 19:18LiaMort do­dał no­wy tek­st Życie nie pieści z [...]

dzisiaj, 17:44truman do­dał no­wy tek­st stoją

dzisiaj, 17:39truman sko­men­to­wał tek­st łzy naszych ma­tek

dzisiaj, 16:02Cropka do­dał no­wy tek­st Czasem człowiek wy­daje się [...]

dzisiaj, 15:34Moon G do­dał no­wy tek­st Nigdy Więcej