Mogłabym oddać swoje życie, [...] – TheSecretLady

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest TheSecretLady — zgromadziliśmy 3 opinie.

Mogłabym od­dać swo­je życie, tyl­ko po to, aby cho­ciaż raz zo­baczyć Cię ma­mo znów.
Usłyszeć Twój śmiech, utu­lony do snu szept.
Mo­je wnętrze bez Ciebie jest pus­te, tak nap­rawdę mo­ja wiara, nadzieja, chęć życia odeszła wraz z Tobą. Wokół roz­sy­pane resztki z przy­jaciół krąg, nie pot­rze­buje ich, nie ro­zumieją mnie. Ma­mo, wołam Cię, czy słyszysz Ty mnie(?) To od daw­na we mnie głębo­ko jest. Wołanie Ciebie i mil­cze­nie, roz­pacz i ból, które­go nie widzi nikt.
Chcę krzyczeć, chce roz­wa­lić wszys­tko co wokół mnie jest! Ma­mo, wróć… Ma­mo tak tęskno mi… Szu­kam Cię kocha­na ma­mo, dzień za dniem… Zabłądziłam…

myśl
zebrała 3 fiszki • 23 listopada 2013, 02:27

Stra­ta uwiera, i dob­rze, bo to oz­nacza,że za­leżało nam na oso­bie która odeszła.
Pa­miętaj tyl­ko,że śmierć bo­li je­dynie tych, którzy zos­tają.
Ja nie prze­padam za tek­sta­mi o ocze­kiwa­niu w niebie, cho­ciaż są one pok­rze­piające i us­po­kajają nas.
Two­ja ma­ma nie cze­ka na Ciebie w tym czy w in­nym miej­scu, ona jest w Tobie.
 

Nie zaw­sze zauważamy niez­wykłość oso­by, gdy jej zabraknie.
Niez­wykłość można dos­trzec dużo wcześniej. 

Ow­szem, była niesa­mowitą ko­bietą o złotym ser­cu. Najwspanialsza... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

TheSecretLady

Użytkownicy
S T U
Aktywność

dzisiaj, 00:38yestem sko­men­to­wał tek­st Zdanie, ono po­win­no być [...]

dzisiaj, 00:36yestem sko­men­to­wał tek­st Jakież to za­baw­ne, że [...]

dzisiaj, 00:35yestem sko­men­to­wał tek­st Dobrze wie­działa co ro­bi [...]

dzisiaj, 00:34yestem sko­men­to­wał tek­st Wprost docze­kać się nie [...]

wczoraj, 17:39Kedar do­dał no­wy tek­st Wprost docze­kać się nie [...]

wczoraj, 16:37asiunka89 do­dał no­wy tek­st Dobrze wie­działa co ro­bi [...]

wczoraj, 16:14Pechowa_ sko­men­to­wał tek­st Krążek

wczoraj, 14:27cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Nie mów nic. Kocha [...]

wczoraj, 14:13cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Nie mów nic. Kocha [...]

wczoraj, 11:59cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Jakież to za­baw­ne, że [...]