Miłość nadaje sens życiu [...] – kati75

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest kati75 — zgromadziliśmy 58 opinii.

Miłość na­daje sens życiu ,ale i też go od­biera!

myśl
zebrała 6 fiszek • 16 czerwca 2019, 17:56

Pop­ra­wa Two­jego po­ziomu mądrości nie wpływa is­totnie na ogólny po­ziom mądrości na świecie, to zmiana w gra­nicach błędu sta­tys­tyczne­go, ale i tak po­wiało op­ty­miz­mem. :D
"Mi­nimetr" nie jest jed­nos­tką gru­bości, ale rzu­ca pewne [...] — czytaj całość

Tak, szko­da, wte­dy miałbyś szansę być mądrzej­szy. :p

Tyl­ko pół mi­nimet­ra dla ciebie wy­hodo­wałam, więcej się nie poświęcę. :p Wi­dać, żeś omi­jał szkołę sze­rokim łukiem. Na­wet nie wiesz, ile to pół met­ra. :D [...] — czytaj całość

Ro­zum nie jest za­raźli­wy, a szko­da, byłabyś mądrzej­sza, :P

Mała? Pół met­ra, to nie jest mało ( U Ciebie po cen­ty­met­rze nie od­pa­da, tyl­ko się le­pi. :P:D )

Kłam­czysz, to pew­nie z zaz­drości. :P

Wiem, pis­mo ob­razko­we, to je­dyne, ja­kie masz szan­se odczytać....
Cały czas pra­cuję nad Twoim mocze­niem, na­dal bez skut­ku. :D

Nie pękaj, oszczędź wszys­tkim te­go przyk­re­go za­pachu. :P:D 

Byłoby wspa­niale, gdy­by ci się udzielił mój ro­zum, goop­tasku. :p

Wte­dy się już nie od­cze­pisz, nie będę tak ry­zyko­wać. Mała war­stew­ka ochron­na brud­ku się przy­da. :p

To przes­tań kręcić. :p

Ja, ni­by z czym? Za [...] — czytaj całość

Nie, to mo­ja włas­na, mam nadzieję, że nic in­ne­go od Ciebie też mi się nie udzieliło? :P

Tak? To się wreszcie umyj. :D

Znów od­wrot­nie...

Taaak, zno­wu so­bie nie radzisz... :P

Wiem, Ty tyl­ko ob­razki oglądasz... :P

Mogę, zawsze.

Dob­ra­noc. :)) 

Widzę, że udzieliła ci się mo­ja "skrom­ność". :p

A co, chcesz działać? Ja ce­lowo cię zniechęcam. :D

Ja mam tak z prawdą, ty z kłam­stwem. :p

A muszę znać?
Ja­koś tru­pem nie padłeś. :p Skoro [...] — czytaj całość

Ja we wszys­tkim jes­tem dob­ry. :P

Żmij­ko, to Ty się mu­sisz umyć i to jak naj­szyb­ciej. :P

Prze­cież tak właśnie jest z Tobą, to postępu­je i jest co­raz gorzej. :P

Znasz wszys­tkie obuw­nicze świata? Yestem [...] — czytaj całość

Dob­ry w tym jes­teś, smo­ku. :p

Tak, umyj się, by mi się ręka nie przyk­leiła, a od­puszczę ci raz zapłatę... w ra­mach wyjątku. :p

Tak, wiem, cały czas kłamiesz, że mówisz prawdę. Weszło ci [...] — czytaj całość

Fik­cja jest ta­ka, jaką so­bie stworzysz, Two­ja jest sza­ra i po­noora. :P

Żmij­ko, wiem, ale nie mu­sisz płacić, wys­tar­czy, że się umy­jesz. :P:D

Cały czas mówię prawdę, to dla mnie nic no­wego, ale Ty [...] — czytaj całość

Fik­cja jest ko­loro­wa. Nikt nie pot­rze­buje tworzyć po­noorej. :p

Fakt, nie trzy­mam... dar­mo. :D A to som, smo­ku, dro­gie rzeczy. :D Nie stać cię. :p

Kłam­stw wszys­cy chcą słuchać. Zacznij mówić wreszcie prawdę, a [...] — czytaj całość

Menu
Użytkownicy
J K L
Aktywność

dzisiaj, 19:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

dzisiaj, 19:43Adnachiel sko­men­to­wał tek­st jest tak gorąco że chy­ba [...]

dzisiaj, 19:37Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

dzisiaj, 19:34Radziem sko­men­to­wał tek­st Cytaty

dzisiaj, 19:15E.H. sko­men­to­wał tek­st Zaufanie niez­na­nemu jest ry­zykiem, [...]

dzisiaj, 19:11piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

dzisiaj, 19:10piórem2 sko­men­to­wał tek­st Książniczka

dzisiaj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Terrapia

dzisiaj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Cytaty