... miłość bez tolerancji [...] – Irracja

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Irracja — zgromadziliśmy 10 opinii.

... miłość bez to­leran­cji to zwykła tyrania...


in­sp. fyr­fle... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 9 stycznia 2018, 21:33

Nie wierzę. Umarł. 

On jest, tyl­ko sie­dzi cicho. Ale za­raz się odez­wie, zobaczysz. 

A gdzie jest ireac­ja,? Nie ma go przecież 

Ir­racja, ile Ty już tu jes­teś? Nap­rawdę nie znudziło Ci się to krop­ko­wanie? ;] 

... czyżbym le­piej ro­zumiał słowa Je­zusa, niż Ty Mir­ku?... ja zakładam dob­ro na­wet u te­go kto mnie już raz "spo­liczko­wał"... choć, prawdę mówiąc, trze­ciego po­liczka nie nad­sta­wię... bo "trze­ciego po­liczka" nie po­siadam... ale i tak postąpię z nim, jak "Bóg" postąpił z Kainem...

;-) 

Miłosier­dzie wy­maga, to nie śle­pa miłość mat­ki do sy­na. Na­dal uważam, że to­leran­cja osłabia rozsądek. Myślę, że dzieli nas prze­paść myśle­nia. Ja zakładam zło u ob­ce­go, Ty dobro. 

... chcesz po­wie­dzieć, że ON kłamał?...
[Cy­tat] "Wyróżniała się Pol­ska rzadką w Euro­pie to­leran­cją, co słusznie od­no­towa­li dziejo­pisarze... Cho­ciaż blis­ka ser­cu jest praw­da włas­nej re­ligii, to fakt ten nie up­rawnia żad­nej oso­by czy
 [...] — czytaj całość

Słowo to­leran­cja, czy dru­gie pop­rawność zap­rzeczają Chrys­tu­sowe­mu na­kazo­wi, aby mówić: tak tak, nie nie. 

niewol­nic­two, ja to tak odczytuję 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

piórem2

Użytkownicy
H I J
Aktywność

dzisiaj, 01:46yestem sko­men­to­wał tek­st W kwes­tii mniej­szości sek­sual­nych [...]

dzisiaj, 01:35yestem sko­men­to­wał tek­st pi...olę nie piję ucze­ni ame­rykańscy od­kry­li że [...]

dzisiaj, 01:31yestem sko­men­to­wał tek­st jest tak gorąco że chy­ba [...]

dzisiaj, 00:18Niusza do­dał no­wy tek­st Dzięki ba­daniom me­dycznym kwit­nie - [...]

dzisiaj, 00:15Niusza sko­men­to­wał tek­st szukając bo­ga w grzechu [...]

wczoraj, 23:57Niusza do­dał no­wy tek­st Kiedy w fer­worze py­tań [...]

wczoraj, 23:41Radziem sko­men­to­wał tek­st W prog­ra­mowa­niu lu­bię tę [...]

wczoraj, 23:18PlESCHOPATA do­dał no­wy tek­st Wyszedłbym z siebie, ale [...]

wczoraj, 23:04CierpkaWoda sko­men­to­wał tek­st Albo masz fa­ceta, al­bo [...]