miał tylko przegryźć pępowinę pochłonął [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 12 opinii.

miał tyl­ko przeg­ryźć pępowinę
pochłonął dziec­ko
matkę i prze­de wszys­tkim biednego
dom­niema­nego ojca

zos­tały po­większo­ne oczy
aż do pier­wsze­go uśmie­chu

myśl
zebrała 6 fiszek • 5 lutego 2019, 17:52

Ja tam za wszys­tkie ta­kie przy­pad­ki od­po­wie­dzial­ności nie biorę, są różne ko­biety i różni mężczyźni, także różna opieka me­dyczna, ale zwyk­le jed­nak chy­ba łączą, są ra­zem w ta­kiej chwi­li, choć nie wszys­tko wygląda tam baj­ko­wo, to jed­nak jeśli mają od­wagę podzielić się... par­ciem, to chy­ba war­to. :)) 

Pros­to z sa­li po­rodo­wej, ale z ja­kim roz­machem- nie ma widze jak po­rody rodzin­ne :-) Po­dob­no bar­dziej łączą ( przep­raszam pochłaniają dom­niema­nych ojców bo mat­ka ino zaw­sze pew­na ;-P ) aniżeli dzielą :-D
pozdrawiam 

Oczy­wiście! Zaw­sze fa­cet rodzi, nie czy­tałaś Bib­lii, tam jest na­pisa­ne, kto ko­go zrodził. :P
Oj tam, oj tam... to ta­ki strach o og­romnias­tych śle­piach, ale pier­wszy uśmiech go po­konu­je. :))
Ta myśla jest z przym­rużeniem oka. ;) 

Aż tak ? no proszę Cię ! czy to fa­cet rodził ?? :D 

Jest wiel­ce praw­do­podob­ne, że nikt tu już więcej nie zaj­rzy, więc po­wiem, to strach okołopo­rodo­wy. :P:D 

Boszeee, a co to za hor­ror był ?? 

Ha ha ha :D
Viola, fa­cet tam często bar­dziej rodzi, niż ko­bieta, niekiedy mdle­je, al­bo "us­ta­wia" per­so­nel me­dyczny, by je­go pa­ni i po­tom­stwu było kom­forto­wo i bez­pie­cznie. :D
Wszys­tko za­leży od wza­jem­ne­go zaufa­nia... pa­ry. :)
A po­za tym, nie zda­jesz so­bie spra­wy ile ma­gii jest w trzy­maniu za rękę. :D
Ja uważam, że to faj­ne, jeśli obo­je te­go chcą. :)) 

Nie wiem o co chodzi w tych rodzin­nych po­rodach?!
Jak­by mój mąż się po­jawił, to pocze­kała bym z urodze­niem , za­biła bym chłopa,
a po­tem do­piero urodziła .. 

Wza­jem­nie. :)) 

Poz­dra­wiam :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

wczoraj, 23:20cyt.adela do­dał no­wy tek­st lepszanoc

wczoraj, 21:31RoseAngel do­dał no­wy tek­st Porwana wiat­rem, ut­ra­ciła grunt [...]

wczoraj, 21:21oszi3 do­dał no­wy tek­st Szukaj plusów, czyń postępy, [...]

wczoraj, 21:09Logos sko­men­to­wał tek­st Chwilowo jes­tem bied­ny i [...]

wczoraj, 20:52danioł sko­men­to­wał tek­st empty the bin...  

wczoraj, 20:51danioł sko­men­to­wał tek­st Zaśnij. Nie budź się, [...]

wczoraj, 20:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st Widzę smu­tek w Twoich [...]

wczoraj, 20:45danioł sko­men­to­wał tek­st wszystko co ro­bisz od­da­la [...]

wczoraj, 20:45fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jeden wy­kończo­ny człowiek. Ni­by [...]

wczoraj, 20:44danioł sko­men­to­wał tek­st tam dokąd uciekasz mie­szka [...]