Mężczyzna to proste urządzenie, [...] – Aguchaaa

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Aguchaaa — zgromadziliśmy 12 opinii.

Mężczyz­na to pros­te urządze­nie, wpraw­ny użyt­kownik, pot­ra­fi z nim zro­bić wszys­tko.

myśl
zebrała 45 fiszek • 14 sierpnia 2010, 19:02

... może i pros­te... ale i tak połowa zas­to­sowań nie przyszłaby wam do głowy... 

Aga­ta- Wiem by­wa różnie, cza­sami to nie nasza wi­na, bo podświado­mie coś pisze­my, ale jeśli ktoś to uza­sad­ni, to trze­ba się po­godzić, dla­tego ja zaw­sze tak cze­kam na uza­sad­nienia mi­nusów i sa­ma zaw­sze je uza­sad­niam.
Pa­weł - Dziękuję bar­dzo, mądrze powiedziane. 

świet­na myśli Agnieszko

Dob­ry autor z naj­gor­szej kry­tyki wy­niesie wnios­ki i stworzy dzieło jeszcze lep­sze niż pop­rzed­nie. Każdy ma in­ne poglądu, ale nie każdy umie przyjąć to do wiado­mości ze ktoś in­ny może się z nim nie zgadzać

Pozdrawiam 

Za­raz się za­rumienię ! ^^ 
Wiem, niektórzy autorzy nie są wsta­nie przyjąć kry­tyki, a mi się wy­daje i to już kiedyś pi­sałam, że jeśli wszys­cy się z daną tezą zgadzają, to jest [...] — czytaj całość

Zgadzam się z Agatą: ''ta­kich myśli jak Two­ja jak naj­więcej'' ;) 

Kon­rad, jes­tem dziew­czyną i wolę wy­powiadać się o mężczyz­nach.
Jaaa77 - po pros­tu ta­ka do mnie przemówiła :) 
Ewa- Mężczyźni sa­mi cza­sami pod­syłają ta­kie in­struk­cje.
Ka­mil - Jak na ra­zie, nie spot­kałam ta­kowe­go, ale spo­koj­nie pocze­kam na ta­ki wyjątek.
Mar­cin - Może jest ich mało, ale człowieka też trze­ba się nau­czyć.
Aga­ta - Mo­wa! :) 
Pozdrawiam. 

w ta­kim ra­zie gra­tuluję i poz­dra­wiam (: 

Na pew­no ;) 

rac­ja (:
jes­teś jed­nym z kil­ku wyjątków? ;) 

Nie ze wszys­tki­mi tak jest ;) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

obito

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 04:29Quanti18 do­dał no­wy tek­st Szukam no­wej we­ny, bo [...]

dzisiaj, 02:03Cambel do­dał no­wy tek­st I kiedy na głos [...]

dzisiaj, 01:17Logos do­dał no­wy tek­st W większości rzeczy roz­chodzi [...]

dzisiaj, 01:06Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 01:05Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 00:30Martini2726 wy­powie­dział się w wątku Zgadywanka Po Tek­stach Piose­nek.  

dzisiaj, 00:04Martini2726 wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]