Na niebie, ziemi i [...] – Duch_Sumienia

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Duch_Sumienia — zgromadziliśmy 1 opinia.

Na niebie, ziemi i ludziach od­naj­dziemy śla­dy sztu­ki i kultury

A wy­biera­my jej na­mias­tkę, uza­leżniając się od urządzeń niszczących naszą cieka­wość, wyob­raźnie... cheć do poszu­kiwań
Poszu­kiwań cze­goś więcej...

myśl
zebrała 4 fiszki • 2 sierpnia 2016, 18:36

Sztu­ka ob­ra­zuje tyl­ko to co ar­tysta chce by ob­ra­zowała, nie można jej nic narzu­cić, Star­light :) 

Ap­ro­po te­go co na­pisałaś... trze­ba też cza­sem po­kazać ludzką niegodzi­wość, aby uświado­mić co ro­bi nie tak... inaczej nie odzys­ka godności. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Duch_Sumienia

Użytkownicy
C D E
Aktywność

wczoraj, 22:32to_tylko_łzy do­dał no­wy tek­st Boję się następne­go po­ran­ka. [...] 

wczoraj, 22:04szpiek sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]

wczoraj, 22:01Fallina do­dał no­wy tek­st A pew­ne­go dnia stwier­dzisz, [...]

wczoraj, 21:46yestem sko­men­to­wał tek­st ego postępu­je nieegois­tycznie je­dynie [...]

wczoraj, 21:41yestem sko­men­to­wał tek­st fakt wol­nej wo­li nie [...]

wczoraj, 21:39yestem sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]

wczoraj, 21:00Naja wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

wczoraj, 20:44M44G sko­men­to­wał tek­st Rodziców spokój za dnia [...]

wczoraj, 19:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jeżeli nie lu­bisz siebie [...]