Majtki ograniczają swobodę. Obyczajów. – nicola-57

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest nicola-57 — zgromadziliśmy 20 opinii.

Maj­tki og­ra­niczają swo­bodę. Obyczajów. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 21 kwietnia 2017, 18:27

idę so­bie ku­pić maj­tki. to wiel­kie wydarzenie.
te, które ku­puje mi Bar­tek, chętnie bym zap­re­zen­to­wała,
ale pun­kt 4 Re­gula­minu... po pros­tu je zniszczy! :) 

poz­dro­wienia dla dok­to­ra Krzyszto­fa, po­nawiam :)
dok­tor Krzysztof nie jest gi­neko­logiem... :)
A Bar­tek? To człowiek wyjątko­wo piękny...
A gdy­by na­wet ta­ki nie był, to za­kocha­na ko­bieta nie zdradza.
Bar­dzo go kocham...

coś jeszcze chcesz wie­dzieć? :) 

"Jes­tem wątła i nie mogę dźwi­gać odzieży!
le­karz za­ka­zał dźwi­ga­nia. Jest obłędnie przys­toj­ny, zaw­sze go słucham.
Krzyszto­fie S., poz­dra­wiam - Two­ja pac­jen­tka :) "

Cieka­wa re­lac­ja, tym bar­dziej gi­neko­log :D
Tyl­ko co na to par­tner wyz­wo­lona Kobieto 

:)

poz­dra­wiam :) 

Myśl ma po­ten­cje ... po­ten­cjał ;-) 

nie zauważyłaś, że w tym miej­scu często z nich korzys­tam? :)

może właśnie dziś założę je na stałe...
może właśnie dziś, w tros­ce o sze­roko pojętą hi­gienę, ku­pię ich kilkaset
i nie będę zaśmiecać "li­terac­kiego" por­ta­lu swoją nędzną twórczością 

są też maj­tki swobodno-wygodno-wyjściowe 

jes­tem ko­bietą wyz­wo­loną, przy­naj­mniej z majtek:) 

Jes­teś strasznie og­ra­niczoną ko­bietą ale tu pasujesz. 

moim auto­ryte­tem była Bab­cia Ste­nia, która nig­dy nie wy­rażała się pochleb­nie o maj­tkach. Za­tem i ja nic pochleb­ne­go na ich te­mat rzec nie potrafię.
Czy noszę maj­tki? Ow­szem, ale tyl­ko wte­dy, gdy...muszę :) 

nicola-57

Użytkownicy
M N O
Aktywność

dzisiaj, 02:09Salomon sko­men­to­wał tek­st chciałabym

dzisiaj, 01:14jesienna mgła sko­men­to­wał tek­st rozmowa

dzisiaj, 01:11jesienna mgła sko­men­to­wał tek­st nigdy ...  

dzisiaj, 01:07jesienna mgła sko­men­to­wał tek­st wszystko

dzisiaj, 00:52jesienna mgła sko­men­to­wał tek­st Zalewa nas deszcz nie­chcianych [...]

dzisiaj, 00:47jesienna mgła sko­men­to­wał tek­st Na pół roz­dziera­my ból [...]

dzisiaj, 00:45jesienna mgła sko­men­to­wał tek­st Naturą ludzką jest zmiana, [...]

dzisiaj, 00:42jesienna mgła sko­men­to­wał tek­st Każdy fa­cet ma coś [...]

dzisiaj, 00:38jesienna mgła sko­men­to­wał tek­st głęboka cisza

dzisiaj, 00:36stepbyson sko­men­to­wał tek­st co tu jest gra­ne?