Majtki ograniczają swobodę. Obyczajów. – nicola-57

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest nicola-57 — zgromadziliśmy 17 opinii.

Maj­tki og­ra­niczają swo­bodę. Obyczajów. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 21 kwietnia 2017, 18:27

:)

poz­dra­wiam :) 

Myśl ma po­ten­cje ... po­ten­cjał ;-) 

nie zauważyłaś, że w tym miej­scu często z nich korzys­tam? :)

może właśnie dziś założę je na stałe...
może właśnie dziś, w tros­ce o sze­roko pojętą hi­gienę, ku­pię ich kilkaset
i nie będę zaśmiecać "li­terac­kiego" por­ta­lu swoją nędzną twórczością 

są też maj­tki swobodno-wygodno-wyjściowe 

jes­tem ko­bietą wyz­wo­loną, przy­naj­mniej z majtek:) 

Jes­teś strasznie og­ra­niczoną ko­bietą ale tu pasujesz. 

moim auto­ryte­tem była Bab­cia Ste­nia, która nig­dy nie wy­rażała się pochleb­nie o maj­tkach. Za­tem i ja nic pochleb­ne­go na ich te­mat rzec nie potrafię.
Czy noszę maj­tki? Ow­szem, ale tyl­ko wte­dy, gdy...muszę :) 

A ja uważam że maj­tki to naj­lep­szy wynalazei. 

Viola. nie bar­dzo mogę, bo jes­tem goła i podstresowana.
Boję się , że eme­ryto­wany ma­jor Bog­dan, właści­ciel woj­sko­wej lor­netki za po­mocą której pod­gląda­liśmy w ro­ku bar­dzo ubiegłym mo­tyle ka­lis­kie, przyj­dzie wieczorem.
Drzwi wszys­tkim otwieram, [...] — czytaj całość

może trze­ba ro­letom pomóc ?
roz­ba­wiliście mnie wszys­cy, dziekuję :) 

CiepłaWoda

Użytkownicy
M N O
Aktywność

dzisiaj, 08:25None sko­men­to­wał tek­st Być szcze­rym do bólu, [...]

dzisiaj, 08:24None sko­men­to­wał tek­st Pamiętaj, gdy ot­worzą bra­my [...]

dzisiaj, 08:22Pankreator sko­men­to­wał tek­st Pamiętaj, gdy ot­worzą bra­my [...]

dzisiaj, 08:19fyrfle sko­men­to­wał tek­st Mazowieckiemu

dzisiaj, 08:19None sko­men­to­wał tek­st Pamiętaj, gdy ot­worzą bra­my [...]

dzisiaj, 08:09Naja sko­men­to­wał tek­st Być szcze­rym do bólu, [...]

dzisiaj, 08:00Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 08:00giulietka sko­men­to­wał tek­st cdn.  

dzisiaj, 07:59giulietka sko­men­to­wał tek­st to nie łza mi [...]

dzisiaj, 07:54Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Być szcze­rym do bólu, [...]