Ludzi skłonnych do poświęceń, [...] – onejka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest onejka — zgromadziliśmy 6 opinii.

Ludzi skłon­nych do poświęceń, wca­le nie cechu­je poświęce­nie.

myśl
zebrała 5 fiszek • 20 października 2017, 13:45

Skłon­ność do smoków nie oz­nacza wca­le niepo­hamo­wane­go mo­les­to­wania... nies­te­ty... :D
Żar­to­wałem.
Często ludzie reagują spon­ta­nicznie i zas­ka­kują otocze­nie swoją reak­cją. Poświęce­nie może być też rozłożone w cza­sie i wte­dy spraw­dzają się tyl­ko wyjątko­we oso­by.
Cieka­wa myśl.
Poz­dra­wiam. :)) 

... szu­kać świętości przez cier­pienie?... to ta­kie egocentryczne...

;-) 

Żeby być świętym to trze­ba prze­de wszys­tkim dużo cier­pieć. Nie ma świętych bez cier­pienia. Cier­pienie uszlachet­nia jeśli go so­bie dob­rze ap­li­kuje­my. Każdy jest na ja­kiś sposób Bo­giem, choć nie ma wszechmo­cy. Og­ra­nicze­nia mają na­wet bo­gowie, tyl­ko o tym zapominają. 

he he nieko­nie­cznie, trochę głębiej po pros­tu... żeby być świętym...nie trze­ba być Bogiem 

Brzmi jak de­finic­ja słowa desperat. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 07:46zofija sko­men­to­wał tek­st W moim życiu jak [...]

dzisiaj, 07:24silvershadow sko­men­to­wał tek­st Przed i po­budze­nie

dzisiaj, 06:50fyrfle sko­men­to­wał tek­st CHŁODNE LA­TO 18 

dzisiaj, 06:48fyrfle do­dał no­wy tek­st TATUŚ

dzisiaj, 06:29giulietka sko­men­to­wał tek­st w przypływie uczuć

dzisiaj, 06:16cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Przed i po­budze­nie

dzisiaj, 02:14Moon G do­dał no­wy tek­st Mersiles

wczoraj, 23:16yestem sko­men­to­wał tek­st CHŁODNE LA­TO 18 

wczoraj, 23:05yestem sko­men­to­wał tek­st w przypływie uczuć