Ludzie pną się w [...] – LiaMort

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest LiaMort — zgromadziliśmy 7 opinii.

Ludzie pną się w górę nie wiedząc jak wygląda dół.

myśl
zebrała 8 fiszek • 8 lutego 2018, 20:41

Był ta­ki je­den co to twier­dził, że zaw­sze z góry wi­dać le­piej... ;)) 

Poz­dra­wiam :)) 

Hmm... Człowiek zaczy­nający od dołu wzras­ta wraz z korze­niami, ludzie zaczy­nający od środ­ka może mają większe per­spek­ty­wy ale nie mając korze­ni, zaz­wyczaj nie mają na czym się op­rzeć i uważają iż le­piej wiedzą niż ci, którzy pieli się od dołu. Tak to widzę. ;) 

myślą że z góry lep­sze będą mieć wi­doki,lecz upa­dek z wy­sokości by­wa bolesny 

Może to i dob­rze, strach przed la­taniem zbyt długo trzy­mał nas na ziemi. 

Al­bo też nie zwra­cają uwa­gi, pogrążają się w egoiz­mie. Spa­dek ewidentny. 

ład­ne ...
i dla­tego właśnie w rzeczy­wis­tości spadają 

Cza­sami dół by­wa piękniej­szy od góry. ;)
Każdy ma marze­nia i ja­kieś am­bicje, no pra­wie każdy i sta­ra się dążyć na szczyt, al­bo zgłębiać tajemnice.
Miłego wie­czo­ru. :)) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yestem

Użytkownicy
K L M
Aktywność

dzisiaj, 07:29onejka sko­men­to­wał tek­st Sztywnym, dob­rze być, po śmier­ci.  

dzisiaj, 06:25danioł sko­men­to­wał tek­st religia jest roz­grzesza­niem zła, [...]

dzisiaj, 06:21danioł sko­men­to­wał tek­st żyjesz na ty­le na [...]

dzisiaj, 04:32yestem sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 04:07yestem sko­men­to­wał tek­st Jedni piszą o Bo­gu Drudzy [...]

dzisiaj, 01:23Moon G sko­men­to­wał tek­st Realny

wczoraj, 23:31Kamila 6 do­dał no­wy tek­st Ośmiel się marzyć i [...]

wczoraj, 22:05Badylek sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

wczoraj, 21:34Akerin sko­men­to­wał tek­st Nawet wy­tar­te o war­gi [...]