Ludzie mają wiele problemów. [...] – Brasil.Meu.Amor

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Brasil.Meu.Amor — zgromadziliśmy 9 opinii.

Ludzie mają wiele prob­lemów. A raczej myślą, że je mają. Pew­na dziew­czy­na "ma" prob­lem. "Mo­ja ulu­biona bluz­ka ma dziurę w ręka­wie." Po­myślmy, czy można to naz­wać 'prob­le­mem'. W wy­pad­ku gi­nie 80 osób [tra­gedia] vs. por­wa­na bluz­ka -,-

myśl
zebrała 2 fiszki • 26 lipca 2013, 13:08

Czy­li ma­my po­rozu­mienie :)
Miłego dnia ;) 

Czy­li w su­mie obie się ze sobą zgadza­my i nie zgadza­my ;) ale i rac­ja, każdy ma włas­ne poglądy ;) 

Jas­ne. Prze­cież każdy tek­st ma ja­kieś uk­ry­te/głębsze znacze­nie. A to, że możesz się ze mną po części nie zgadzać to nor­malne. Prze­cież każdy jest in­ny - ma in­ne poglądy czy też po pros­tu in­ny tok myśle­nia. :) Ale cieszę się, że 'po części' się ze mną zgadzasz ;) Każda opi­nia jest na wagę złota. :) 

In­ter­pre­tac­ji może być mnóstwo. Ale widzę, że wy­wołałam de­likatną 'dys­kusję' :D Bar­dzo mi miło. x 

I oczy­wiście zgadzam się też z Tobą w kwes­tii te­go, iż każdy ma in­ne "za­pat­ry­wanie" na prob­le­my. Ale jeśli dłużej się zas­ta­nowić to na­pisałam też o tym ;) 

Sądzę, że nie na­leży czy­tać wszys­tkiego dosłow­nie, tak jak to jest na­pisa­ne ;) ma­rudze­nie może być za­mien­ne z narze­kaniem/wkurza­niem się/ro­bieniem prob­lemów. Po pros­tu po­lemi­zuję z twoją myślą, bo po części się z nią zgadzam, a po części nie :) 

Życie nas uczy od­po­wied­nich proporcji. 

No, ale czy ja ko­muś za­kazuję ma­rudze­nia ? W ogóle o tym wspom­niałam ? Ja na­pisałam o za­mienianiu tej "bluz­ki" w nie wiado­mo ja­ki prob­lem oczy­wiście m.in. A po­za tym spójrz na [...] — czytaj całość

Każdy od­biera inaczej prob­le­my. Po części się z tobą zgadzam, ale tym sa­mym, czy nie można już so­bie poz­wo­lić na ma­rudze­nie, że ulu­biona bluz­ka ma dziurę, przez co nie będziemy mog­li jej [...] — czytaj całość

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kasik

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 17:12Moon G sko­men­to­wał tek­st * JOAN­NAH * 

dzisiaj, 16:37piórem2 do­dał no­wy tek­st Zostawił ro­zeb­raną na łóżku, [...]

dzisiaj, 16:30piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

dzisiaj, 16:30piórem2 sko­men­to­wał tek­st Prosta ta? Czy to skąpstwo [...]

dzisiaj, 16:29yestem sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

dzisiaj, 16:28piórem2 sko­men­to­wał tek­st Gdzie ? 

dzisiaj, 16:28yestem sko­men­to­wał tek­st Prosta ta? Czy to skąpstwo [...]

dzisiaj, 16:28piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

dzisiaj, 16:27yestem sko­men­to­wał tek­st Gdzie ? 

dzisiaj, 16:27yestem sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]