Logika jest do rzeczy, [...] – CiepłaWoda

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest CiepłaWoda — zgromadziliśmy 58 opinii.

Lo­gika jest do rzeczy, emoc­je – do życia.

myśl dnia z 29 czerwca 2017 roku
zebrała 26 fiszek • 28 czerwca 2017, 21:52

rzeczy są do życia 

Viola,
bo Ty młodziut­ka jes­teś, ale bar­dzo mądra. :))

Salomon,
masz rację, tak by­wa wszędzie, w każdym za­wodzie, ale pew­ne za­wody są szczególnie ważne dla społeczeństwa, bo mają og­romny wpływ na ludzkie zacho­wania, na zdrowie, [...] — czytaj całość

Jak za daw­nych lat 

Daw­no nie było tu tak żywej dys­kusji, jeszcze Cy­taty nie umarły póki :-)) dys­kusja trwa 

o nie, nie,
nie każda krytyka..
"Kry­tyką można coś wnieść al­bo wy­mieść wszys­tko "
CW 

Po­noszą nas emoc­je i niewie­dza nie za­nosząc do miej­sc w których zro­biliśmy błąd mi­mo to czu­jemy jak nas ta podróż odurza :D 
gdy­byście się słucha­li za­miast przek­rzy­kiwać jak dzieci w pias­kowni­cy życie [...] — czytaj całość

żeby to cho­ciaż " szydło z wor­ka wy­lazło" a to
niewiado­moco ..... 

ni­jako ty­rynia, jeszcze nie zapłaciłaś, więc niech Ci się kieca nie pod­nieca.
przyślę ci ko­mor­ni­ka, przys­tojny nie jest tyl­ko dla­tego, że jest skuteczny.

umyj się i ład­nie się rozbierz. 

Ar­tur, ja myślę, że "pros­tac­two, bu­ta, głupo­ta" są tożsa­me z bra­kiem miłości, zro­zumienia, ak­ceptac­ji..
Gdy dos­ta­jemy miłość, dos­ta­jemy dużo wie­dzy, tej naj­ważniej­szej życiowej, ducho­wej- czy jak ją tam naz­wać..
Ona rośnie ra­zem z na­mi.
Kto nie znaj­dzie te­go w do­mu, znaj­dzie u Bo­ga, chy­ba, że ma wolę nie szukać..

Pew­nie ga­dam jak naiw­ne dziec­ko ale co mi tam, tak już mam.. 

“obyś cudze dzieci uczył” 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 04:54I.Anna sko­men­to­wał tek­st Małe szczęścia

dzisiaj, 04:51I.Anna sko­men­to­wał tek­st Patrząc w gwiaz­dy wbrew [...]

wczoraj, 21:52finder do­dał no­wy tek­st Najlepiej i najłat­wiej pra­cuje [...]

wczoraj, 19:35yestem sko­men­to­wał tek­st Wielkie to po­myle­nie na­zywać [...]

wczoraj, 19:29yestem sko­men­to­wał tek­st jestem skałą, kruszeję

wczoraj, 19:27yestem sko­men­to­wał tek­st Bluszcz nie obej­mu­je z [...]

wczoraj, 19:24yestem sko­men­to­wał tek­st Brak wiary w siebie, [...]

wczoraj, 19:16yestem sko­men­to­wał tek­st Muchomor -leśny sza­tan.  

wczoraj, 19:12yestem sko­men­to­wał tek­st Smutek no­simy w so­bie, [...]

wczoraj, 19:11yestem sko­men­to­wał tek­st Kto przeszedł pus­ty­nię, no­si [...]