Lepiej być celem niż [...] – onejka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest onejka — zgromadziliśmy 5 opinii.

Le­piej być ce­lem niż ewen­tual­nością.

myśl
zebrała 9 fiszek • 14 maja 2019, 10:22

Wiem, wiem, ale... lu­bię bu­dować na­pięcie (w odróżnieniu od bu­dowa­nia na pias­ku :D ) 

I otóż to, właśnie, dop­rawdy, dokład­nie i w sa­mo sed­no ;) 

Dlacze­go? A muszę to tłumaczyć? :D
Spróbuję. Chodzi o to, że... pew­nie nie miał już pieniędzy (stąd biedak) i mu­siał ja­koś uiścić rachu­nek. :D ha ha 
To był żart. :P
A myśl? Tak, le­piej być dla ko­goś kimś ważnym, pot­rzeb­nym, kocha­nym, niż być roz­rywką, sub­sty­tutem, chwi­lową zachcianką... al­bo drogą do celu.
Miłego wie­czo­ru. :)) 

ha ha Yes­tem, Ty to masz po­mysły !! tyl­ko mi jeszcze wytłumacz, dlacze­go bieda­ka ?
;) 

Zwyk­le tak, ale cza­sem może być gorzej...
Wyob­ra­ziłem so­bie bieda­ka przy­wiąza­nego do bu­fetu z tar­czą z tyłu... w barze dla gejów. :P
Faj­na myśla.
Poz­dra­wiam. :)) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 05:57Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st W świecie po­lity­ki liczą [...]

dzisiaj, 05:56Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Jesteśmy sumą w równa­niu [...]

dzisiaj, 00:15szpiek sko­men­to­wał tek­st Biorąc ja­ko pod­stawę ro­zumo­wania [...]

wczoraj, 23:51sprajtka do­dał no­wy tek­st Jes­teśmy różnicą po­między tym [...]

wczoraj, 23:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 23:23ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 22:58MyArczi sko­men­to­wał tek­st Istnieją stra­ty tak wiel­kie, [...]

wczoraj, 22:54yestem sko­men­to­wał tek­st Gryzmoły słow­ne

wczoraj, 22:51yestem sko­men­to­wał tek­st Strata przy­jaciela zos­ta­wia pus­tkę [...]

wczoraj, 22:50ODIUM sko­men­to­wał tek­st Na wa­riata pat­rzy­my jak [...]