Kochając kogoś, rozbieramy się [...] – Aga250909

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Aga250909 — zgromadziliśmy 4 opinie.

Kochając ko­goś, roz­biera­my się przed nim ze wszys­tkich swoich lęków, marzeń, myśli. W miłości nie ma wsty­du.

myśl
zebrała 4 fiszki • 18 lutego 2018, 00:05

Jest to jed­na z naj­piękniej­szych de­finic­ji miłości, z pew­nością mo­ja ulubiona. 

to prawda 

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny opi­nia do­dana przez użyt­kowni­ka nie po­win­na za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejsza opi­nia zos­tała ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ta ze względu za niez­godność jej treści z re­gula­minem strony. 

Zaw­sze jest mie­szan­ka wsty­du, obaw, niepew­ności, gdy nam na kimś za­leży. Jes­teśmy świado­mi włas­nych wad, ale zaufa­nie i nadzieja wyg­ry­wają.
Dob­ra­noc. :)) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yestem

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 01:40Zraniony95 do­dał no­wy tek­st Miało być bu­zi, bu­zi. [...] 

dzisiaj, 01:36Zraniony95 do­dał no­wy tek­st Lepiej być sa­mot­nym niż [...]

dzisiaj, 00:04SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Jedynym moim obo­wiązkiem jest [...]

wczoraj, 23:56SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Pustka

wczoraj, 23:49SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Poranek

wczoraj, 23:42SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Miłość

wczoraj, 23:36zofija do­dał no­wy tek­st Jeżeli ktoś ci zaufał, zrób [...]

wczoraj, 23:35SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Łódź uczuć