Kobieta roz­bi­jająca in­nym związki [...] – annak

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest annak — zgromadziliśmy 8 opinii.

Ko­bieta roz­bi­jająca in­nym związki jest jak chwast, żeru­je, bo nie stać ją na sa­modzielną egzys­ten­cję. Ko­bieto nie jest chlubą sięgać po męża cudze­go znajdź so­bie wol­ne­go.

myśl
zebrała 28 fiszek • 6 lipca 2013, 12:40

tak każdy z Was po części ma rację, ale nie to miałam na myśli w tej myśli, bo są też ta­kie ko­biety, co to led­wie z fa­cetem słowo za­mieni i już mu [...] — czytaj całość

Nie ce­nię ta­kich ko­biet. A fa­cet, no ten mąż, wzięła go siłą ? 

Mądra myśl Aniu-poz­dra­wiam ser­decznie na dobranoc:) 

prag­nienia można (a w ta­kich przy­pad­kach na­wet po­win­no się) pow­strzy­mać Ewe­lin­ko, bo one nie us­pra­wied­li­wiają, znam ko­biety, które ba­wią się uczu­ciami in­nych, może dla­tego, że sa­me są nie­szczęśli­we nie mogą pat­rzeć na szczęście in­nych...i to je miałam na myśli. 

Tak Aniu, ale są ko­biety bar­dzo sprag­nione miłości, a znaj­dzie się ta­ki mężczyz­na, który to wy­korzys­ta i uwie­dzie, dla­tego ja bym tak od ra­zu nie oce­niała ko­biet, oczy­wiście mężczyzn też nie. 

zgadza się, ale to my ko­biety spos­trze­gane jes­teśmy ja­ko te sil­ne i nie po­win­nyśmy ule­gać po­kusie, a tym bar­dziej po­rywać się na za­kaza­ny owoc...dziękuję Ewe­lino i też poz­dra­wiam ser­decznie :) 

Zgadzam się, choć cza­sem i mężczyz­na nie jest do końca bez winy.

Poz­dra­wiam serdecznie:) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Elizabetta

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 14:33Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Zamknij na chwilę oczy [...]

dzisiaj, 13:10fyrfle sko­men­to­wał tek­st Do Pa­na J 

dzisiaj, 12:54oszi3 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę tęsknić...  

dzisiaj, 12:44oszi3 sko­men­to­wał tek­st Wolę to­talną nudę od [...]

dzisiaj, 12:36kati75 sko­men­to­wał tek­st zimą opa­dam wy­rosnę prze­biśniegiem już wkrótce [...]

dzisiaj, 12:27kati75 sko­men­to­wał tek­st śniężyczka

dzisiaj, 12:26kati75 sko­men­to­wał tek­st Lipy rzu­cały liście pod [...]

dzisiaj, 12:24kati75 sko­men­to­wał tek­st Czasem by­wa tak, że [...]