Kobieta pod każdym względem [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 46 opinii.

Ko­bieta pod każdym względem prze­wyższa mężczyznę: ...mężowie postępo­wać po­win­ni ze wszelką przys­tojnością, a niewias­ty tak sa­mo z niemi, ale niewias­ty mają sto­pień wyżej nad mężami.
Mężczyz­na jest is­totą pustą i bez­myślną: Czyż po­wiedzą, że Niebo jest matką tak wy­myślne­go stworze­nia ja­ko jest syn, które­go młodość prze­biega na upi­janiu się, ogląda­niu ka­nałów spor­to­wych, przyoz­da­bianiu w gadżety i który zaw­sze spiera się bezzasadnie?
Mężczyz­na nie jest zdol­ny do sa­modziel­ne­go życia bez po­mocy ko­biety: Ko­biety mają pier­wszeństwo nad mężczyz­na­mi, po­nieważ Niebo dało im wyższość nad niemi i wy­posaża ich przez kobiety.
Mężczyz­na mu­si być posłuszny ko­biecie i może być zmuszo­ny do te­go bi­ciem, jeśli in­ne środ­ki okażą się niewys­tar­czające: Mężowie po­win­ni być posłuszni, zacho­wywać ta­jem­ni­ce żon swoich, gdyż pod ich straż Niebo ich od­dało; żony doz­nające ich nieposłuszeństwa, mogą ich ka­rać, zos­ta­wić w osob­nych łożach, a na­wet bić ich; uległość mężczyzn po­win­na dla nich być ochroną od złego z niemi ob­chodze­nia się.
Mężczyźni muszą zak­ry­wać ciała, a według niektórych in­ter­pre­tac­ji także twarze: Po­wiedz wierzącym mężczyz­nom, żeby spuszcza­li skrom­nie swo­je spoj­rze­nia i strzeg­li swo­jej czys­tości; i żeby po­kazy­wali je­dynie te oz­do­by, które są wi­doczne na zewnątrz; i żeby narzu­cali zasłony na pier­si, i po­kazy­wali swo­je oz­do­by je­dynie swoim żonom lub mat­kom, al­bo mat­kom swoich żon, al­bo swoim córkom lub córkom swoich żon, al­bo swoim sios­trom, al­bo córkom sióstr, lub córkom swoich bra­ci; lub ich mężom, lub tym, który­mi zawładnęły ich le­wice; al­bo swoim służącym spośród ko­biet, które nie są owład­nięte pożąda­niem cieles­nym; al­bo też dziew­czyn­kom, które nie poz­nały na­gości mężczyzn.
Wier­ny nie może poślu­bić „niewier­nej”, pod­czas gdy wier­na może pojąć za męża żyda, chrześci­jani­na lub czci­ciela ognia.
Ko­bieta może (po­za ok­re­sem men­struac­ji i okołopo­rodo­wym) zaw­sze wy­magać od męża współżycia sek­sual­ne­go: Wa­si mężowie są to wasze po­la, up­ra­wiaj­cie je, ilek­roć wam po­dobać się będzie.

myśl
zebrała 20 fiszek • 14 maja 2017, 00:59

A ja się całkiem po­ważnie uśmie­chnąłem. :))

Klaudia, dziękuję.
Miłego dnia. :)) 

:) cieka­wie napisane 

Żeby nie było zbyt in­te­lek­tual­nie... uśmie­chnę się do Se­ra. :))) 

Masz rację, więc życzę uśmie­chu i miłego weeken­du. :)) 

Śmiech to zdro­wie, więc to też kwes­tia me­dyczna ;-) 

Ela,
cieszę się, że jes­teś za­dowo­lona i nie wstydzisz się uśmie­chać.
Miłego wie­czor­ku. :)))

Dorcia,
nie tyl­ko opi­sywać, ale na­leży od­po­wied­nio udo­kumen­to­wać i oczy­wiście do mnie przesłać. :P:P:P
Tyl­ko żeby fo­ty nie były ta­nie niewy­raźne, jak os­tatnio. :P:D ha ha 

Mariusz,
to miło, ale w kwes­tiach me­dycznych na­leży zacho­wać sto­sowną po­wagę. ;) :D
Poz­dra­wiam. :)) 

Dziew­czy­ny ..., roz­ba­wiłyście mnie do łez tą roz­mową. ;) 

He, he... Myśli kosmate...

U sto­mato­loga Ko­lor­ku. Pi­saliśmy o tym wcześniej :-))) 

Wi­zyta u Dok­to­ra była po­myślna, gdyż wszys­tko prze­biega zgod­nie z pla­nem... Bar­dzo mnie to cie­szy.

Dob­rej no­cy :-))) 

:))) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 05:09kati75 do­dał no­wy tek­st Upadły

dzisiaj, 05:03Badylek sko­men­to­wał tek­st schwytali sąsiada mo­je sios­try i [...]

dzisiaj, 04:41Badylek sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

wczoraj, 23:31karciawiersze do­dał no­wy tek­st Kolejnylist, które­gonig­dy nie ot­rzy­masz..  

wczoraj, 22:47yestem sko­men­to­wał tek­st Sad naj­wyższy

wczoraj, 22:45zniszczona0701 do­dał no­wy tek­st Na początku mówią nam, [...]

wczoraj, 22:44yestem sko­men­to­wał tek­st Nig­dy za wiele [...]

wczoraj, 22:41yestem sko­men­to­wał tek­st Kobiety mogą być przy­jaciółka­mi [...]

wczoraj, 22:34yestem sko­men­to­wał tek­st schwytali sąsiada mo­je sios­try i [...]

wczoraj, 22:00szpiek sko­men­to­wał tek­st schwytali sąsiada mo­je sios­try i [...]