Kobieta myśląca dorosłe życie [...] – fyrfle

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest fyrfle — zgromadziliśmy 5 opinii.

Ko­bieta myśląca do­rosłe życie zaczy­na od prok­reac­ji, zamążpójścia, mat­ko­wania i wycho­wania dzieci, później do­piero ro­bi pra­wo jaz­dy li­ceum stu­dia i po­dej­mu­je pracę.

myśl • 18 stycznia 2018, 15:46

dziękuję za opi­nie i ser­decznie poz­dra­wiam :) 

Tak, zdarzają się ta­kie sy­tuac­je, kiedy życie ko­biety wygląda w ta­ki sposób, ale to zwyk­le przy­pad­ki, kiedy ko­bieta zmuszo­na jest roz­począć do­rosłe życie... nim zdąży dorosnąć...
Wszys­tkim ta­kim ko­bietom życzę, by w życiu spo­tykało je już tyl­ko szczęście i sa­mi dob­rzy ludzie.
Poz­dra­wiam. :) 

Mi­rek to oj­ciec wszys­tkich dzieci poczętych i jeszcze bar­dziej tych niepoczętych ta­ki po­ten­cjał ge­netyczny nie może się marnować. 

A to przy­pad­kiem nie pla­giat z Oj­ca Rydzy­ka? Buahahaha:D 

Jak to dob­rze że nikt cie tu na se­rio nie bierze
jeszcze by się przejął tym co tu wypisujesz. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 20:56zofija wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 20:52yestem sko­men­to­wał tek­st Historia i po­lity­ka chodzą [...]

dzisiaj, 20:45yestem sko­men­to­wał tek­st Trzy bil­bordy za Eb­bing(re­cenzja [...]

dzisiaj, 20:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Do pe­symis­ty

dzisiaj, 20:42Smurf007 sko­men­to­wał tek­st (...) bo jest mi [...]

dzisiaj, 20:38Vergil do­dał no­wy tek­st W drogę wpi­sane

dzisiaj, 20:37Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Do pe­symis­ty

dzisiaj, 20:27fyrfle do­dał no­wy tek­st Kot, szkla­na ku­la i [...]

dzisiaj, 20:26zofija wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 20:26zofija do­dał no­wy tek­st Spotkanie nad Wisłą Cóż z [...]